Cập nhật ngày 13/12/2018 - 21:00:00

           

VEPF góp phần tích cực bảo vệ môi trường bền vững tại Việt Nam

- Qua 16 năm hoạt động và phát triển, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) đã từng bước thể hiện vai trò là một tổ chức tài chính nhà nước cung cấp nguồn vốn dài hạn, ổn định cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc cho vay vốn xây dựng các nhà máy xử lý nước thải và rác thải ở Việt Nam.

H tr hiu qu cho các d án bo v môi trường

VEPF là t chc tài chính nhà nước trc thuc B Tài nguyên và Môi trường, được thành lp theo Quyết định s 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/06/2002 ca Th tướng Chính ph và chính thc đi vào hot động t tháng 7 năm 2003.

Sau 16 năm hot động và phát trin, VEPF đã bo toàn vn nhà nước giao, s dng vn hiu qu, phát trin n định cùng vi vic không ngng m rng c v quy mô và năng lc hot động. T năm 2003 đến tháng đến 31/10/2018, tng s vn hot động nghip v Qu đã tiếp nhn t ngân sách nhà nước cp, t b sung t chênh lch thu chi tài chính hàng năm, nhn y thác cho vay li t Ngân hàng Thế gii, huy động khác t t chc cá nhân trong và ngoài nước là 1.796 t đồng. Qu đã s dng các ngun vn trên đúng mc đích, đảm bo hiu qu s dng vn qua các năm.

 Vi lãi sut cho vay ưu đãi (hin ti là 2,6%-3,6%), Qu đã cho vay 275 d án vi tng s vn 2.650 t đồng, góp phn tích cc vào s nghip bo v môi trường; tài tr cho 62 d án và hot động bo v môi trường vi tng s tin 92,2 t đồng; h tr giá đin gió ni lưới cho 5 d án đin gió vi s tin 86,6 t đồng; tr giá sn phm CDM (đin gió Phong Đin I - Bình Thun) s tin 67,6 t đồng, h tr d án và hot động CDM 3,1 t đồng; thu l phí bán/chuyn CERS được 45,19 t đồng; vn động tài tr được 2,32 t đồng, chi h tr t ngun vn động tài tr 2,26 t đồng.

Giám đốc VEPF phát biểu tại Hội nghị Hỗ trợ tài chính năm 2018

Qu cũng tích cc tham gia nhiu hot động bo v môi trường vi các t chc trong và ngoài nước; tiếp nhn ngun vn cho vay li t Ngân hàng Thế gii 20,47 triu USD để cho vay đầu tư xây dng các trm x lý nước thi tp trung khu công nghip 4 tnh: Bà Ra - Vũng Tàu, Đồng Nai, Nam Định và Hà Nam.

Hot động cho vay tp trung nhiu nht lĩnh vc xnước thi, rác thi (chiếm đến trên 39,5% tng giá tr cho vay), tiếp theo là lĩnh vc trin khai công ngh thân thin môi trường, sn xut sch hơn, tiết kim năng lượng, sn xut năng lượng tái to (chiếm 19,1% tng giá tr cho vay).

Do kim soát tt chi phí và s dng vn hiu qu, ngun thu tài chính hàng năm ca Qu luôn ln hơn mc chi. Vi ngun lc hin có, Qu đã hoàn thành tt các nhim v được Chính ph, B Tài nguyên và Môi trường giao, bo toàn và phát trin vn nhà nước. Tng bước th hin vai trò ca mt t chc tài chính nhà nước cung cp ngun vn dài hn, n định cho các d án, chương trình bo v môi trường nhm góp phn gim thiu ô nhim, thúc đẩy các hot động đầu tư bo v môi trường trên phm vi toàn quc.

Lãnh đạo VEPF chụp hình lưu niệm tại Hội nghị Hỗ trợ tài chính năm 2018

Tăng cường các hot động hp tác quc tế

VEPF ch trương hp tác vi tt c các t chc quc tế hot động trong lĩnh vc bo v môi trường, ng phó vi biến đổi khí hu, nhm huy động ti đa các ngun lc quc tế h tr cho hot động bo v môi trường, ng phó vi biến đổi khí hu ti Vit Nam, phi hp thc hin các cam kết quc tế ca Vit Nam v bo v môi trường và ng phó vi biến đổi khí hu.

VEPF đã có quan h vi nhiu t chc quc tế như: Ngân hàng Thế gii (WB), Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB), T chc Y tế Thế gii (WHO), T chc Phát trin Công nghip Liên hp quc (UNIDO), y ban Môi trường và Xã hi châu Á Thái Bình Dương (ESCAP) ca Liên hp quc; Các t chc nước ngoài: Cơ quan Phát trin Quc tế Đan Mch (DANIDA), Cơ quan Hp tác Quc tế Nht Bn (JICA), Trung tâm Hp tác Môi trường Hi ngoi (OECC) ca Nht Bn, Cơ quan Hp tác Quc tế Hàn Quc (KOICA), Cơ quan Phát trin Cng hòa Séc, Qu Môi trường Cng hòa Séc (SEF), Cơ quan Hp tác phát trin Đức (GIZ) Các Đại s quán (ĐSQ) ti Vit Nam như: ĐSQ quán Cng hòa Séc, ĐSQ Vương Quc B, ĐSQ Úc, ĐSQ Pháp, ĐSQ CHLB Đức...; các cơ quan đại din và t chc phi chính ph ca mt s nước trên thế gii như: Qu Rosa Luxemburg, Vin nghiên cu độc lp các vn đề môi trường Đức (UfU), Vin Công ngh và Công nghip Môi trường Hàn Quc (KEITI), Cơ quan Môi trường Hàn Quc(KECO), T chc Phát trin thế gii (DWW), Cng hòa Séc

Ngoài ra, VEPF còn có quan h hp tác vi nhiu công ty đa quc gia hot động trong lĩnh vc công ngh thân thin môi trường, x lý ô nhim nhm giúp các doanh nghip Vit Nam tiếp cn công ngh mi, hin đại và xúc tiến đầu tư vào Vit Nam trong lĩnh vc bo v môi trường; hp tác cht ch vi các cơ quan qun lý nhà nước ca Vit Nam v bo v môi trường t trung ương đến địa phương, các qu bo v môi trường địa phương và ngành nhm phc v công tác h tr tài chính các d án và hot động bo v môi trường ca Qu, nâng cao năng lc và phi hp công tác, t chc các s kin quc gia v môi trường.

Đặc bit trong năm 2018, B Tài nguyên và Môi trường đã chuyn giao Văn phòng Qu Môi trường Toàn Cu ti Vit Nam (Văn phòng GEF) v Qu Bo v môi trường Vit Nam, đây là nhim v mi liên quan trc tiếp đến hp tác quc tế được Qu trin khai hiu qu trong nhng năm ti.

Đẩy mnh trin khai các nhim v trng tâm

Trong giai đon 2019-2021, trên cơ s huy động các ngun lc trong nước và quc tế, Qu s đẩy mnh trin khai các nhim v được quy định ti Quyết định ca Th tướng v t chc và hot động ca Qu Bo v môi trường Vit Nam, c th như sau:

- Hot động nghip v tín dng vn được xác định là nhim v trng tâm, then cht. VEPF phn đấu tăng doanh s cho vay vi tc độ tăng trưởng tín dng trên 10%/năm, đồng thi đẩy mnh công tác kim soát, phòng nga ri ro.

- Đẩy mnh hot động nghip v tài tr cho d án đầu tư bo v môi trường, x lý ô nhim môi trường các khu vc trng đim và h tr lãi sut vay vn sau đầu tư. Thc hin nghip v nhn ký qu phc hi môi trường trong khai thác khoáng sn. Thc hin các nhim v khác do Chính ph, B trưởng B Tài nguyên và Môi trường giao.

- Trin khai và thc hin tt các nghip v h tr tài chính theo nhim v Chính ph giao, gm: H tr 10% tng vn đầu tư thiết b trin khai ng dng sáng chế bo v môi trường theo Thông tư 12/2017/TT-BTC ngày 10/02/2017 ca B Tài chính.

-  Đề xut các gii pháp v ngun vn và phát trin hot động ca Qu trong điu kin mi. V huy động vn, mt mt cn tăng vn điu l, mt khác cn tăng cường hp tác quc tế để huy động ngun lc t các t chc quc tế.

- Thc hin tt nhim v Văn phòng GEF và vai trò đầu mi tác nghip quc gia (OFP).

-  Cng c và tăng cường quan h hp tác vi các t chc quc tế thông qua các d án hp tác, tài tr cho hot động bo v môi trường ti Vit Nam; đề xut và xây dng các chương trình, d án; vn động, thu hút ngun vn ODA dành cho bo v môi trường ti Vit Nam.

-  Kin toàn b máy Cơ quan điu hành nghip v theo hướng chuyên nghip, đa dng hot động.

Trước mt, ngay t đầu năm 2019, Qu s xây dng d tho sa đổi Quyết định s 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 ca Th tướng Chính ph để tăng vn điu l và b sung mt s nhim v mi; đưa vào hot động Văn phòng đại din Qu ti Thành ph H Chí Minh; trin khai các nhim v ca Văn phòng GEF và vai trò đầu mi tác nghip quc gia./.                                                                                     

Để to điu kin nâng cao năng lc hot động cho Qu Bo v môi trường Vit Nam, phc v chính sách bo v môi trường và phát trin bn vng, t năm 2003 đến nay, Th tướng Chính ph đã ban hành các quyết định: s 35/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008; s 02/2014/QĐ-TTg ngày 13/01/2014; s 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 quy định t chc và hot động ca Qu Bo v môi trường Vit Nam.

B Tài chính đã ban hành Thông tư s 132/2015/TT-BTC ngày 28/08/2015 hướng dn cơ chế qun lý tài chính đối vi Qu Bo v môi trường Vit Nam (thay thế Thông tư s 93/2003/TT-BTC ngày 06/10/2003), B Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư s 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/03/2017. hướng dn vic cho vay vi lãi sut ưu đãi, h tr lãi sut sau đầu tư t Qu Bo v môi trường Vit Nam.

Các nhim v h tr tài chính theo cơ chế riêng được Chính ph, Th tướng Chính ph giao gm: i) tr giá đối vi sn phm ca d án CDM theo Quyết định 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 ca Th tướng Chính ph; ii) h tr giá đin gió ni lưới theo Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 ca Th tướng Chính ph (sa đổi, b sung mt s điu ti Quyết định s 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/09/2018); iii) h tr vn đầu tư thiết b ca d án trin khai ng dng sáng chế bo v môi trường theo Ngh định s 19/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 ca Chính ph.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan