Cập nhật ngày 15/12/2018 - 09:59:32

           

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tiếp tục xác định phong trào NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong toàn Ngành

- Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ngày 14/12/2018 tại Nghệ An.

Toàn ngành tích cực hưởng ứng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được ban hành từ năm 2011. Thực hiện chủ trương này, ngay từ đầu năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ đó đến nay, toàn Ngành đã hưởng ứng, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

“Ngày 20/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1620/QĐ-TTg, về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ngày 15/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” và đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cũng cho biết, sau gần 9 năm thực hiện phong trào “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gây dựng được 2 phong trào chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của Chương trình (2011-2015), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới và chính quyền cấp huyện, xã ở 3 tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tiến hành khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ, lên phương án chỉ đạo sớm giúp 3 xã điểm (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đạt các tiêu chí nông thôn mới, theo đúng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia đã giao cho Bộ về chỉ đạo điểm mô hình. Đồng thời, trong giai đoạn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra 36 nhiệm vụ cụ thể, gắn với từng đơn vị trong Ngành theo 3 nhóm gồm công tác chỉ đạo, tuyên truyền phong trào thi đua; xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng nông thôn mới và nhóm xây dựng, chỉ đạo điểm mô hình giúp các địa phương, các xã sớm đạt được các tiêu chí về nông thôn mới.

“Giai đoạn 2011-2015, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tặng bằng khen” Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết.

Để tiếp nối thành công của giai đoạn 2011-2015, ngay trong năm 2016, thời điểm bước sang giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT, ngày 04/10/2016 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 với các chỉ tiêu: 100% các đơn vị thuộc Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế các địa phương tiếp tục đăng ký thi đua tham gia triển khai phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Đến năm 2020, 100% đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ đăng ký thi đua trong phong trào “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Đến năm 2020, 100% đơn vị chỉ đạo điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành cơ bản các tiêu chí nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo điểm tại xã Quỳnh Yên và chỉ đạo 02 đơn vị mới tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung tập trung vào việc hỗ trợ, hướng dẫn cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, quy hoạch phát triến kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống (y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...) và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, phong trào Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã đi được nửa chặng đường. Cho đến nay, khối lượng thực hiện phong trào xây dựng nông đã cơ bản hoàn thành, song để trong 2 năm còn lại của giai đoạn, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục xác định phong trào Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trong tâm trong tất cả các phong trào thi đua của toàn Ngành trong 2 năm cuối của giai đoạn 2016-2020. Phong trào này cần tiếp tục triển khai sâu rộng không chỉ trong Bộ, mà cần tiếp tục mở rộng, với sự tham gia của các sở kế hoạch và đầu tư, các ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cũng như các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, các cục chi cục trong toàn quốc.

“Trong thới gian tới, phong trào cần được triển khai với những nội dung, hình thức phong phú hơn. Đồng thời, phát hiện ra các cá nhân điển hình tiên tiến để có thể nhân rộng và phát triển thành các phòng trào mới trong toàn ngành”, Thứ trưởng nói.

Thứ hai, tập trung các hoạt động nghiên cứu, các hoạt động phát huy các sáng kiến trong việc ban hành các chính sách, đặc biệt là đối với các khối thuộc Bộ, như các cục, vụ, viện.

“Căn cứ vào kết quả các giải pháp sáng kiến trong xây dựng nông thôn mới của các cục, vụ, viện trong Bộ để đánh giá thi đua trong 2 năm còn lại để đánh giá thi đua”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Thứ ba, các đơn vị trong ngành từ các cục, vụ, viện của Bộ đến các sở kế hoạch và đầu tư, các ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cũng như các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, các cục chi cục trong toàn quốc cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các hướng dẫn các định hướng của Ngành trong phong trào thi đua, cũng như các nhiệm vụ chính trị của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

“Phấn đấu 100% các đơn vị hưởng ứng, thực hiện và đăng ký phần việc, nội dung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; các đơn vị cũng phải có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến về phong trào thi đua "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới", phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các nội dung của phong trào xây dựng nông thôn mới”, Thứ trưởng nói.

Thứ tư, các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đăng ký tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhất các nội dung, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đặc biệt là các kế hoạch liên quan đến các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội đã được Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ, UBND các tỉnh giao cho các sở kế hoạch và đầu tư, cũng như ngành thống kê. Các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cần tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời có ý kiến tham vấn cho lãnh đạo các UBND tỉnh, huyện để gắn việc phát triển các các khu công nghiệp khu kinh tế gắn với phát triển đô thị và nông thôn.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao Cờ Thi đua, Bằng khen cho các đơn vị trong ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Mọt số hình ảnh tại Hội nghị:

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan