Cập nhật ngày 16/05/2019 - 09:27:01

           

Gia Lai phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trong năm 2019

- Theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017, đến năm 2020, Gia Lai có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 70 xã đạt chuẩn nông thôn; bình quân mỗi xã đạt 15,14 tiêu chí xây dựng nông thôn. Với nỗ lực cao, Gia Lai phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu này trong năm 2019.

Bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc

Theo báo cáo của, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai, sau 8 năm triển khai chương trình xây dựng dựng nông thôn mới, Tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, toàn Tỉnh đã làm mới, nâng cấp, sửa chữa hơn 6.000km đường giao thông các loại, 148 công trình thủy lợi, 392km kênh mương nội đồng, 1.571km đường dây điện trung thế, hạ thế, 844 trạm biến áp, 539 trường học các cấp, 151 nhà văn hóa, khu thể thao xã, 540 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làng, 47 chợ nông thôn... Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện 6 dự án phát triển cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất, gồm: phát triển cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ sản xuất; phát triển giống cây trồng, vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ; tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập; cấp nước cho cộng đồng dân cư; xây dựng hồ thủy lợi Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) và hồ Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ).

Gia Lai phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngay trong năm 2019

Riêng năm 2018, trên địa bàn Tỉnh đã triển khai thực hiện 68 dự án phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị do các huyện, xã làm chủ đầu tư. Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 12,89%. Toàn tỉnh có 73/184 xã đạt tiêu chí thu nhập. Tổng nguồn vốn đã huy động thực hiện là 30.442,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là hơn 8.770,2 tỷ đồng; vốn tín dụng, doanh nghiệp, nhân dân hơn 21.672,5 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn Tỉnh đã có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 32,6%), bình quân mỗi xã đạt 12,7 tiêu chí. Ngoài ra, toàn tỉnh có 14 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới.

Mặc dù có bước tiến lớn trong xây dựng nông mới, nhưng với xuất phát điểm là tỉnh miền núi, có tỷ lệ hộ nghèo cao (năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ khu vực nông thôn là 25,13%) và có 4 huyện nghèo. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45% và có trình độ thấp, lạc hậu, khả năng tiếp nhận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm nên việc phát triển kinh tế để thoát nghèo gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, như: giao thông, thủy lợi, điện... là rất lớn. Ngoài ra, người dân còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động liên kết sản xuất, không chủ động tìm kiếm thị trường để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Do đó, khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo và khả năng đóng góp của người dân còn hạn chế.

Để hoàn thành sớm mục tiêu phát triển nông thôn mới 

Theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017 về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020, đến năm 2020, Gia Lai có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 15,14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Gia Lai quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu này ngay trong năm 2019. Để thực hiện thực hóa quyết tâm này, theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian tới các cấp chính quyền Tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình, từ đó chủ động tham gia xây dựng NTM; tuyên truyền cho người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; đẩy mạnh phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Đẩy nhanh thực hiện Chỉ số 12-CT/TU, ngày 13/02/02018 về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến các thôn, làng, đặc biệt là các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Theo đó, tập trung các giải pháp hỗ trợ cho huyện Kbang để phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới. Huy động và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Hướng dẫn và tạo nhiều điều kiện để các hộ nghèo vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đào tạo nghề cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để họ tự tạo việc làm và vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” để phong trào lan tỏa đến từng thôn, làng, hộ dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh... chủ động đăng ký những nội dung thiết thực, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia triển khai xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án với chương trình xây dựng nông thôn mới để hoàn thành các tiêu chí. Đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn tín dụng, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp cũng như các nguồn khác để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tiếp tục khuyến khích việc giao cho cộng đồng dân cư thực hiện xây dựng các công trình theo hướng Nhà nước hỗ trợ một phần, nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công sức, tiền của để hoàn thành. Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt mục tiêu đề ra. Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ 42 thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng biên giới xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan