Cập nhật ngày 28/06/2019 - 09:18:37

           

Hải Dương phấn đấu hết năm 2019 đạt bình quân 18,6 tiêu chí/xã

- UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1385/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Cụ thể là, toàn tỉnh có thêm 34 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 201/220 xã, đạt 91,4%. Cùng đó, tỉnh Hải Dương phấn đấu 4 huyện: Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc và Thanh Miện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM và TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đối với 29 xã đăng ký đạt chuẩn nâng cao tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Hải Dương phấn đấu hết năm 2019 có 201/220 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành 9 giải pháp. Cụ thể là:

Nâng cao năng lực ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp. Theo đó, các thành viên ban chỉ đạo các cấp  tăng cường chỉ đạo đôn đốc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực, địa phương được phân công, thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới giúp cho các xã sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại. Ban chỉ đạo Tỉnh, huyện có kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. đồng thời kiểm tra đôn đốc các xã đăng ký đạt chuẩn nhiều năng những chưa đạt, giúp các xã này tháo gỡ những khó khăn để đạt chuẩn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của Tỉnh về thực hiện Chương trình nông thôn mới trong các tầng lớp nhân dân để phát huy cao sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội thi đua xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các địa phương cân đối, bố trí tỷ lệ ngân sách phù hợp cho Chương trình, đồng thời tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực phục vụ nông thông mới. Ban chỉ đạoh các xã chủ động trong việc huy động ngân sách địa phương và tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, con em xa quê thành đạt tài trợ xây dựng các công trình nông thôn mới. Linh hoạt lồng ghép Chương trình với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác (nguồn hỗ trợ của cấp trên) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ nông nghiệp, làng nghề. Tập trun triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên phát triên những sản phẩm mà địa phương đang sản xuất có lợi thế cạnh tranh, có thị trường ổn định; chú trọng đến tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Xây dựng hoàn thiện các công trình thiết yếu ở thôn, xã trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống của nhân dân, như: giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao nhận thức của người dân trong xử lý rác thải, nước thải từ hộ gia đình.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa đẹp ở từng thôn, xã. Cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã khó khăn. Bên cạnh việc hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục quan tâm hỗ trợ các xã khó khăn có số tiêu chí nông thôn mới đạt thấp để các xã có điều kiện xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Đẩy mạnh xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Các xã tích cực triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, đất xen kẹt và các nguồn thu khác về ngân sách xã để thanh toán các khoản nợ.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách. Ban hành đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 và xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ sản xuất.../.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan