Cập nhật ngày 09/08/2019 - 08:34:40

           

Các KCN và KKT tỉnh Thái Bình tiếp tục đà tăng trưởng và phát triển

- Lũy kế đến cuối tháng 5/2019, có 189 dự án đầu tư vào các KCN và KKT tỉnh Thái Bình, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 31.475,591 tỷ đồng.

Theo Báo cáo hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý), trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã tích cực đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Tỉnh, kết quả đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thể hiện trên các mặt công tác.

Chuyển biến tích cực trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư

Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào KKT và các KCN tỉnh Thái Bình được đẩy mạnh, Ban Quản lý đã tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn ở trong và nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Đồng thời, tích cực cung cấp thông tin về các KCN cho Phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA Hà Nội) cũng như các đối tác và các nhà đầu tư.

Kết quả 5 tháng đầu năm 2019, tại KKT và các KCN tỉnh Thái Bình có 20 dự án được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 1.910,723 tỷ đồng (trong đó cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án, với số vốn đầu tư đăng ký là 1.419,516 tỷ đồng; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, với số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 491,207 tỷ đồng).

Lũy kế đến cuối tháng 5/2019, có 189 dự án đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 31.475,591 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện là 20.531,190 tỷ đồng, đạt 65% so với vốn đăng ký (trong đó có 142 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 21.060,296 tỷ đồng, vốn thực hiện là 13.154,840 tỷ đồng; 47 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10.369,285 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 7.376,350 tỷ đồng).

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về KKT và KCN

Công tác quản lý quy hoạch được tăng cường đẩy mạnh. Ban Quản lý đã tiếp tục phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia triển khai lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình; phối hợp với các đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai lập Đồ án quy hoạch phân khu KCN - đô thị - thương mại dịch vụ Xuân Hải, KCN Thụy Trường.

Công tác quản lý xây dựng được theo dõi, đôn đốc và quản lý sát sao. 6 tháng qua, Ban Quản lý đã cấp 08 Giấy phép xây dựng; 01 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 02 doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, công tác quản lý môi trường cũng được chú trọng. Ban Quản lý đã chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị thành viên và các doanh nghiệp trong các KCN đặc biệt quan tâm đến công tác môi trường trong KCN, với các hoạt động cụ thể: Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường giai đoạn 2019-2020; tổ chức hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới năm 2019”; tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại các doanh nghiệp và dự án đang triển khai..; phối hợp với Tổng cục Môi trường kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất...

Ngoài ra, công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động được đôn đốc và chỉ đạo sát sao. Đối với công tác quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện nghiêm túc các hoạt động thường ngày như đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của 10 doanh nghiệp. Về hoạt động quản lý lao động, Ban Quản lý đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận hồ sơ, cấp mới giấy phép lao động, cấp lại giấp phép lao động cho người lao động trong các KCN Tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã thẩm định và tham mưu UBND Tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho 31 lượt doanh nghiệp với 325 lao động (trong đó, được tiếp tục sử dụng 196 lao động, được tuyển mới 129 lao động); cấp mới 40 giấy phép lao động, cấp lại 61 giấy phép lao động, xác nhận cho 04 lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi 38 giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Song song với đó, công tác đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng KCN được thực hiện tốt. Ban Quản lý đã chỉ đạo tổ chức, triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; đến nay các dự án/công trình được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng các KCN được triển khai hiệu quả và toàn diện, tạo nên một môi trường đầu tư an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.

Các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả

Tính đến tháng 6/2019, có 146 dự án đã và đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN Tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.161,82 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI ước đạt 6.234,02 tỷ đồng, tăng 17%); doanh thu hàng hóa ước đạt 13.337,89 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 49% kế hoạch năm (trong đó doanh thu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI ước đạt 6.845,92 tỷ đồng, tăng 11%); giá trị xuất khẩu ước đạt 484,64 triệu USD (trong đó, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 271,19 triệu USD, tăng 17%); giá trị nhập khẩu ước đạt 400,76 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 45% kế hoạch năm (trong đó, giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 236,45 triệu USD, tăng 15%); thuế và các khoản nộp ngân sách nhà đạt 509 tỷ đồng, tăng 08% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 43,6% kế hoạch năm (trong đó thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp FDI ước đạt 218,87 tỷ đồng, tăng 07% so với cùng kỳ năm 2018).

Đến tháng 6/2019, lao động làm việc trong các doanh nghiệp KCN ước đạt 61.804 người, tăng 02% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó lao động trong các doanh nghiệp FDI ước đạt 34.500 người) với thu nhập bình quân người lao động đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Tin vui đến với các nhà đầu tư có ý định tìm kiếm môi trường đầu tư tại tỉnh Thái Bình, đó là ngay trong ngày đầu tiên của tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình với dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco - Thái Bình. Đây là dự án đầu tư lớn, có quy mô 194,36ha với tổng vốn đầu tư 2.132,633 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình 

Theo tiến độ dự án, nhà đầu tư sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng KCN vào tháng 10/2021, qua đó mở ra triển vọng mới cho ngành nông nghiệp công nghệ cao của Thái Bình phát triển. Đồng thời phát huy những tiềm năng, lợi thế trên địa bàn Tỉnh để thúc đẩy phát triển các ngành nghề, dịch vụ khác, tạo nên “lực kéo” hấp dẫn để thúc đẩy, thu hút đầu tư mạnh mẽ vào Tỉnh.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2019, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trong năm 2019, với các hoạt động cụ thể sau:

Thứ nhất, hoàn thành việc chuẩn bị nội dung theo Chương trình công tác năm 2019 của UBND Tỉnh: Báo cáo rà soát Quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn 2015-2025.

Thứ hai, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch phân khu KCN - Đô thị - Thương mại dịch vụ Xuân Hải, KCN Thụy Trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng KCN phục vụ nông nghiệp và phối hợp với Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải, UBND huyện Quỳnh Phụ triển khai dự án đầu tư KCN phục vụ nông nghiệp.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương hoàn thiện dự thảo cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào KKT Thái Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch được phê duyệt.

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả các Chương trình xúc tiến đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của tỉnh, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có hiệu quả kinh tế cao vào KKT và các KCN.

Thứ tư, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác thẩm tra dự án để đảm bảo hiệu quả đầu tư vào KKT và các KCN.

Thứ năm, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp phép, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, KCN; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thứ sáu, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2019. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ dự án đầu tư kinh doanh doanh hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và công trình xử lý nước thải tập trung của KCN.

Thứ bảy, tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự  và môi trường trong các KCN, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các KCN./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan