Cập nhật ngày 18/03/2020 - 13:57:19

           

BQL các KCN tỉnh Đắk Nông:

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN

- Năm 2019, với sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông, hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn Tỉnh ngày càng được tăng cường đẩy mạnh, tạo đà thúc đẩy hoạt động thu thu đầu tư và phát triển các KCN của Tỉnh có những bước tiến lớn, hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển.

Quản lý nhà nước ngày càng được đẩy mạnh

Ảnh: cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông đạt nhiều thành tích cao tại Hội thao Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2019

Năm 2019, hoạt động quản lý nhà nước về khu công nghiệp (KCN) được Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông (viết tắt là Ban Quản lý) tăng cường đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh. 

Về công tác quy hoạch, phát triển các KCN được thực hiện tốt. Ban Quản lý đã tham mưu cho UBND Tỉnh tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung KCN Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Công tác quản lý xây dựng được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Trong năm 2019, Ban Quản lý đã cấp mới 06 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh 01 Giấy phép xây dựng tại KCN Tâm Thắng.

Hiện nay, trong các KCN trên địa bàn Tỉnh có 05 dự án đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. Nhìn chung, chủ đầu tư các dự án triển khai xây dựng công trình theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp và quy định của pháp luật về môi trường, bảo đảm an toàn lao động…

Đối với công tác xây dựng kết cấu hạ tầng KCN tuy còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn ngân sách, song tính đến tháng 12/2019, KCN Tâm Thắng đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN khối lượng ước đạt 73,78% tổng khối lượng được phê duyệt; KCN Nhân Cơ đã triển khai 08/08 gói thầu xây lắp, kết cấu hạ tầng KCN đã cơ bản hoàn thành, ước đạt khoảng 90% tổng khối lượng.

Dự kiến đến hết quý I năm 2020 KCN Nhân Cơ sẽ xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN. Công tác bảo vệ môi trường KCN được đặc biệt quan tâm chú trọng. Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư hạ tầng KCN và các doanh nghiệp KCN chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhìn chung, các doanh nghiệp KCN cơ bản thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư hạ tầng KCN, trong năm 2019, Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng (Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh - Chủ đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ”) bàn kế hoạch tham mưu UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại KCN.

Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong các nhiệm vụ then chốt của Ban Quản lý. Để tạo đòn bẩy thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển các KCN, Ban Quản lý đã tăng cường thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND Tỉnh. Trong năm 2019, Ban Quản lý đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông bổ sung danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; tiếp nhận, giải quyết đúng và trước hạn 28/28 (tính từ 15/12/2018 đến 12/12/2019) TTHC cho các doanh nghiệp KCN. Kết quả không có doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị về TTHC, quyết định và hành vi hành chính của công chức trong cơ quan. Về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, trong năm 2019 Ban Quản lý không nhận được đơn, thư khiếu nại tố cáo; đồng thời không phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức. 

Công tác tổ chức, bộ máy hoạt động của Ban Quản lý tiếp tục được  duy trì thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2019, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã chấp hành nghiêm chỉnh các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND Tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

Bên cạnh đó, để thực hiện kịp thời Quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, Ban Quản lý đã bố trí, sắp xếp các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định và chính thức thực hiện kể từ ngày 01/01/2019 (hiện tại cơ quan có 02 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc). Công tác quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn Tỉnh được thực hiện tốt. Nhìn chung, các doanh nghiệp KCN cơ bản thực hiện tốt chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định.

Khởi sắc trong thu hút đầu tư và phát triển các KCN

Ảnh: Nhà máy trong KCN Tâm Thắng tỉnh Đắk Nông 

Để góp phần hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN, Ban Quản lý thường xuyên tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của UBND Tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh. 

Mặc dù nằm trên địa bàn có điều kiện còn tương đối khó khăn, song với chính sách thu hút đầu tư cởi mở của chính quyền tỉnh Đắk Nông và sự cố gắng vượt bậc của Ban Quản lý cùng các chủ đầu tư hạ tầng KCN, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN Tỉnh vẫn tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. 

Trong năm 2019, Ban Quản lý đã thu hút được 08 dự án đầu tư mới vào KCN Tâm Thắng với số vốn đầu tư đăng ký là 86,5 tỷ đồng; diện tích đất thuê lại là 11,86 ha (tại KCN này đã điều chỉnh 01 dự án đầu tư với số vốn tăng thêm 15 tỷ đồng, diện tích đất thuê lại tăng thêm 2,22 ha. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 101,5 tỷ đồng).

Mặt khác, Ban Quản lý cũng đã chấm dứt hoạt động đối với 05 dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.  Lũy kế đến tháng 12/2019, các KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 42 dự án đầu tư (không tính 05 dự án mới bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, vốn thực hiện là 4.427,6 tỷ đồng; trong đó 32 dự án đang hoạt động, 05 dự án đang xây dựng cơ bản, 03 dự án chậm tiến độ và 02 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 88,4%.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN trong năm 2019 nhìn chung tương đối ổn định, với các chỉ tiêu đạt được: Doanh thu ước đạt 3.000 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 1.518 tỷ đồng; nhập khẩu là 0,52 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 5,5 tỷ đồng.  Các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục tạo nhiều công ăn việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn.

Tính đến tháng 12/2019, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN trên địa bàn Tỉnh là 1.777 người với mức thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, hoạt động quản lý nhà nước của Ban trong năm 2019 mặc dù đã có nhiều cố gắng song cần được tiếp tục được phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm được giao trong thời gian tới. Năm 2020 Ban Quản lý sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh. Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, phấn đấu lấp đầy KCN Tâm Thắng và KCN Nhân Cơ trong năm 2020.

Thứ hai, chủ trì, tham mưu UBND Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng KCN Nhân Cơ 2 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020); phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Tỉnh kêu gọi nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Nhân Cơ (20 ha còn lại) và Nhân Cơ 2 theo hình thức PPP và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ ba, thường xuyên đánh giá hiệu quả đầu tư; rà soát việc thực hiện mục tiêu, tiến độ đầu tư dự án tại KCN Tâm Thắng, KCN Nhân Cơ theo quy định của pháp luật và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp; kiên quyết chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện không đúng mục tiêu, tiến độ đầu tư đã cam kết; có giải pháp xử lý tài sản trên đất của các dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các KCN theo thẩm quyền.

Thứ tư, thường xuyên tư vấn, hỗ trợ pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường cho các doanh nghiệp KCN; giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp KCN.

Thứ năm, chủ trì kiểm tra và phối hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động…đặc biệt công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp KCN.   Thứ sáu, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2021 theo đúng tiến độ, nội dung quy định; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia  ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan