Cập nhật ngày 27/04/2020 - 13:08:07

           

Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình:

Thành công từ các phong trào thi đua yêu nước

- Năm 2019, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho toàn thể các thành viên trong đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động phát triển KKT, KCN trên địa bàn.

Tích cực, chủ động triển khai các phong trào thi đua

Trưởng ban Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình Khúc Văn Lượng phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển các KCN, KKT tỉnh Thái Bình năm 2019

Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình (viết tắt là Ban Quản lý) luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tác dụng tạo động lực, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của tập thể, cá nhân trong cơ quan hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, lãnh đạo Ban Quản lý đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về vai trò và vị trí quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Để công tác thi đua, khen thưởng của Ban Quản lý đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, ngay từ đầu năm Ban Quản lý đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, thực hiện đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cấp trên (Tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư); tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Khối thi đua doanh nghiệp KCN và giữa các phòng, đơn vị thuộc Ban.

Các phong trào thi đua có nội dung phong phú, đi vào trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan nên đã tạo động lực mạnh mẽ; phát huy được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan trong việc nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhờ đó, năm 2019 các phong trào thi đua do Ban Quản lý tổ chức phát động đã lan tỏa rộng khắp tới các KCN, KKT, điển hình như như các phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững” ; “Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017-2020”; “ Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Qua đó tạo đòn bẩy quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước của Ban Quản lý được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KKT và các KCN Tỉnh Thái Bình.

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua

Một góc nhà máy trong KCN Phúc Khánh

Năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể: Công tác xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước được tăng cường đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, cụ thể như: Tham gia các Đoàn công tác của Tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Singapore, Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ; tiếp và làm việc với một số nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng KCN cung cấp thông tin về các KCN trên địa bàn Tỉnh gửi đăng tải trên trang thông tin “Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư chiến lược đang nghiên cứu đầu tư tại KKT...

Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả thu hút đầu tư ấn tượng, 11 tháng năm 2019, Ban Quản lý đã cấp mới và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 51 lượt dự án, cụ thể: Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án, với số vốn đầu tư đăng ký là 4.466,777 tỷ đồng.  Đồng thời cấp điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 lượt dự án, với số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm 899,413 tỷ đồng (trong đó có 14 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đăng ký đầu tư, với số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm  907,538  tỷ đồng). Lũy kế đến hết tháng 11/2019, có 284 dự án đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 81.770.544 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện là 55.555,4 tỷ đồng, đạt 68% so với vốn đăng ký.

Trong đó có 231 dự án đầu tư trong nước, chiếm 81% tổng số dự án (với vốn đầu tư đăng ký là 70.527.829 tỷ đồng, chiếm 86% tổng vốn đăng ký; vốn đầu tư thực hiện là 48.063,7 tỷ đồng, đạt 68% so với vốn đăng ký) và 53 dự án đầu tư nước ngoài, chiếm 19% tổng số dự án (vốn đầu tư đăng ký là 11.242.715 tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn đăng ký; vốn đầu tư thực hiện 7.491,7 tỷ đồng, đạt 67% so với vốn đăng ký).

Hưởng ứng phong trào “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban đã phát động phong trào thi đua trong các doanh nghiệp KCN, KKT với nội dung thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập, thu hút lao động các địa phương trong Tỉnh vào làm việc tại các doanh nghiệp KCN.

Kết quả, năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực với mức tăng trưởng cao, cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 44.078,11 tỷ đồng, tăng 18,5%  so với năm 2018 (chiếm khoảng trên 60% giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn Tỉnh; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 11.117,34 tỷ đồng, tăng 17%); doanh thu ước đạt 46.335,08 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018 (trong đó doanh thu hàng hóa của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 12.829,76 tỷ đồng, tăng 14,3%); giá trị xuất khẩu ước đạt 1.162,79 triệu USD, tăng 17,6% so với năm 2018 (trong đó giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 434,34 triệu USD, tăng 16,8%); giá trị nhập khẩu ước đạt 1.232,59 triệu USD, tăng 17,8% so với năm 2018 (trong đó giá trị nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 389,70 triệu USD, tăng 16,1%); thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước ước cả năm khoảng trên 3.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. 

Bên cạnh đó, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp KKT và KCN năm 2019 tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, lao động làm việc trong các KCN, KKT của Tỉnh ước đạt 72.000 người với thu nhập bình quân người lao động ước đạt trên 5,2 triệu đồng/người/tháng (số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội đạt 85% tổng số lao động); trong đó lao động trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 34.500 người. Công tác quản lý  nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch tiếp tục được quan tâm và có nhiều bước tiến. Ban Quản lý tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn các lập đồ án quy hoạch xây dựng các KCN, KKT, cụm công nghiệp; đặc biệt đã tham mưu UBND Tỉnh xây dựng Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TT ngày 28/10/2019. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KKT được Ban Quản lý đôn đốc, chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư dự án, đảm bảo thực hiện các công trình được triển khai thi công chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn để ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư đã cam kết.

Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai có hiệu quả, đồng thời Ban Quản lý thực hiện sát sao công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực trên. Năm qua Ban đã phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt.

Đặc biệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc thu gom, xử lý nước thải và thoát nước của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm ra các KCN và nguồn nước sông tại khu vực). Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy về cơ bản các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh. Ban đã rà soát rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, trình UBND Tỉnh và được Chủ tịch UBND Tỉnh đồng ý và ra Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý, theo đó đã đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh; tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của Tỉnh với 46/50 thủ tục (đạt 92%); đăng ký và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 34/50 thủ tục; duy trì, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan.

Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan cũng được chuẩn hóa như: Tăng cường thực hiện ký số văn bản điện tử trao đổi xử lý văn bản tài liệu điện tử trong công tác; 100% văn bản đi và đến, cũng như việc xử lý văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đều thực hiện trên Mạng Văn phòng điện tử liên thông mang lại nhiều hiệu quả trong công tác, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019, lãnh đạo Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình khẳng định vai trò hết sức quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KKT và các KCN tỉnh Thái Bình. Theo đó, năm 2020 Ban Quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng sâu rộng và thiết thực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như tới các KCN, KKT trên địa bàn, cụ thể: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị về vị trí  và vai trò to lớn của công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm để tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng phong trào thi đua vào việc hoàn thành chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao góp phần vượt qua khó khăn, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020; tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong KKT và các KCN. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Thứ tư, chú trọng việc phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc để làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng quy định, chính xác, kịp thời. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết nhằm rút kinh nghiệm trong phòng trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng./. 

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình: Thành công từ các phong trào thi đua yêu nước Năm 2019 Ban Quản lý đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho toàn thể các thành viên trong đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động phát triển KKT, KCN trên địa bàn. Tích cực, chủ động triển khai các phong trào thi đua Ảnh: Trưởng ban Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình Khúc Văn Lượng phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển các KCN, KKT tỉnh Thái Bình năm 2019 Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình (viết tắt là Ban Quản lý) luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tác dụng tạo động lực, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của tập thể, cá nhân trong cơ quan hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, lãnh đạo Ban Quản lý đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về vai trò và vị trí quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Để công tác thi đua, khen thưởng của Ban Quản lý đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, ngay từ đầu năm Ban Quản lý đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, thực hiện đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cấp trên (Tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư); tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Khối thi đua doanh nghiệp KCN và giữa các phòng, đơn vị thuộc Ban. Các phong trào thi đua có nội dung phong phú, đi vào trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan nên đã tạo động lực mạnh mẽ; phát huy được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan trong việc nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhờ đó, năm 2019 các phong trào thi đua do Ban Quản lý tổ chức phát động đã lan tỏa rộng khắp tới các KCN, KKT, điển hình như như các phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững” ; “Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017-2020”; “ Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Qua đó tạo đòn bẩy quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước của Ban Quản lý được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KKT và các KCN Tỉnh Thái Bình. Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua Ảnh: Một góc nhà máy trong KCN Phúc Khánh Năm 2019 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể: Công tác xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước được tăng cường đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, cụ thể như: Tham gia các Đoàn công tác của Tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Singapore, Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ; tiếp và làm việc với một số nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng KCN cung cấp thông tin về các KCN trên địa bàn Tỉnh gửi đăng tải trên trang thông tin “Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư chiến lược đang nghiên cứu đầu tư tại KKT ... Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả thu hút đầu tư ấn tượng, 11 tháng năm 2019, Ban Quản lý đã cấp mới và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 51 lượt dự án, cụ thể: Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án, với số vốn đầu tư đăng ký là 4.466, 777 tỷ đồng. Đồng thời cấp điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 lượt dự án, với số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm 899, 413 tỷ đồng (trong đó có 14 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đăng ký đầu tư, với số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm 907, 538 tỷ đồng). Lũy kế đến hết tháng 11/2019, có 284 dự án đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 81.770.544 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện là 55.555, 4 tỷ đồng, đạt 68% so với vốn đăng ký. Trong đó có 231 dự án đầu tư trong nước, chiếm 81% tổng số dự án (với vốn đầu tư đăng ký là 70.527.829 tỷ đồng, chiếm 86% tổng vốn đăng ký; vốn đầu tư thực hiện là 48.063, 7 tỷ đồng, đạt 68% so với vốn đăng ký) và 53 dự án đầu tư nước ngoài, chiếm 19% tổng số dự án (vốn đầu tư đăng ký là 11.242.715 tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn đăng ký; vốn đầu tư thực hiện 7.491, 7 tỷ đồng, đạt 67% so với vốn đăng ký). Hưởng ứng phong trào “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban đã phát động phong trào thi đua trong các doanh nghiệp KCN, KKT với nội dung thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập, thu hút lao động các địa phương trong Tỉnh vào làm việc tại các doanh nghiệp KCN. Kết quả, năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực với mức tăng trưởng cao, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 44.078, 11 tỷ đồng, tăng 18, 5% so với năm 2018 (chiếm khoảng trên 60% giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn Tỉnh; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 11.117, 34 tỷ đồng, tăng 17%); doanh thu ước đạt 46.335, 08 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018 (trong đó doanh thu hàng hóa của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 12.829, 76 tỷ đồng, tăng 14, 3%); giá trị xuất khẩu ước đạt 1.162, 79 triệu USD, tăng 17, 6% so với năm 2018 (trong đó giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 434, 34 triệu USD, tăng 16, 8%); giá trị nhập khẩu ước đạt 1.232, 59 triệu USD, tăng 17, 8% so với năm 2018 (trong đó giá trị nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 389, 70 triệu USD, tăng 16, 1%); thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước ước cả năm khoảng trên 3.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Bên cạnh đó, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp KKT và KCN năm 2019 tăng 0, 6% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, lao động làm việc trong các KCN, KKT của Tỉnh ước đạt 72.000 người với thu nhập bình quân người lao động ước đạt trên 5, 2 triệu đồng/người/tháng (số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội đạt 85% tổng số lao động); trong đó lao động trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 34.500 người. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch tiếp tục được quan tâm và có nhiều bước tiến. Ban Quản lý tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn các lập đồ án quy hoạch xây dựng các KCN, KKT, cụm công nghiệp; đặc biệt đã tham mưu UBND Tỉnh xây dựng Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TT ngày 28/10/2019. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KKT được Ban Quản lý đôn đốc, chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư dự án, đảm bảo thực hiện các công trình được triển khai thi công chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn để ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư đã cam kết. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai có hiệu quả, đồng thời Ban Quản lý thực hiện sát sao công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực trên. Năm qua Ban đã phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt. Đặc biệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc thu gom, xử lý nước thải và thoát nước của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm ra các KCN và nguồn nước sông tại khu vực). Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy về cơ bản các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh. Ban đã rà soát rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, trình UBND Tỉnh và được Chủ tịch UBND Tỉnh đồng ý và ra Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý, theo đó đã đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh; tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của Tỉnh với 46/50 thủ tục (đạt 92%); đăng ký và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 34/50 thủ tục; duy trì, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan. Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan cũng được chuẩn hóa như: Tăng cường thực hiện ký số văn bản điện tử trao đổi xử lý văn bản tài liệu điện tử trong công tác; 100% văn bản đi và đến, cũng như việc xử lý văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đều thực hiện trên Mạng Văn phòng điện tử liên thông mang lại nhiều hiệu quả trong công tác, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính... Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng Tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019, lãnh đạo Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình khẳng định vai trò hết sức quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KKT và các KCN tỉnh Thái Bình. Theo đó, năm 2020 Ban Quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng sâu rộng và thiết thực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như tới các KCN, KKT trên địa bàn, cụ thể: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị về vị trí và vai trò to lớn của công tác thi đua, khen thưởng. Thú hai, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm để tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng phong trào thi đua vào việc hoàn thành chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao góp phần vượt qua khó khăn, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020; tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thứ ba, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong KKT và các KCN. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Thứ tư, chú trọng việc phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc để làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước. Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng quy định, chính xác, kịp thời. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thứ sáu, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết nhằm rút kinh nghiệm trong phòng trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng./. Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan