Cập nhật ngày 24/12/2020 - 10:48:43

           

Tự hào 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư

- Thông qua những bài học thành công và thất bại trong suốt thời kỳ chuyển đổi vừa qua Ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vai trò chủ chốt của mình.

Những thành tựu 30 năm đổi mới và phát triển của đất nước ta là rất to lớn. Ngành Kế hoạch và Đầu tư tự hào đóng góp một phần nhỏ trong thành tựu to lớn đó của cả dân tộc. Giai đoạn phát triển này cũng là giai đoạn Ngành phát triển và trưởng thành, chuyển mình mạnh mẽ từ một cơ quan Trung ương về lập kế hoạch hóa toàn diện cho nền kinh tế trong mô hình kế hoạch hóa tập trung, sang cơ quan tham mưu điều phối kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua những bài học thành công và thất bại trong suốt thời kỳ chuyển đổi vừa qua Ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vai trò chủ chốt của mình trong công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển, chính sách điều hành trong phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước hiệu quả về hoạt động đầu tư trong cả nước.

Trở lại những năm đầu thập kỷ 1980-1990 của thế kỷ trước, nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã đi tiên phong trong việc sáng tạo, tìm tòi con đường đi mới cho nền kinh tế của đất nước.

Ngành đã tham mưu Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 20/NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV tháng 9/1979 chủ trương khuyến khích mở rộng sản xuất, tập trung sản xuất hàng hóa Việt Nam có lợi thế để xuất khẩu, cho phép người dân tự do lưu thông hàng hóa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, đặt ra nhiệm vụ cải tiến các chính sách lưu thông, phân phối…

Nhiệm vụ này được Ngành tham mưu cho Bộ Chính trị cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 1980, trong đó yêu cầu tập trung sản xuất lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng; cho phép người dân được tự do sử dụng và trao đổi sản phẩm sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, cho phép hình thành thị trường có tư nhân tham gia. Đây là điểm khởi đầu đánh dấu bước ngoặt trong đổi mới tư duy kinh tế của quá trình cải cách giá cả, tiền lương và tiền tệ.

Căn cứ vào Nghị quyết 20/NQ/TW, Ngành đã chủ động xây dựng và trình Chính phủ ra hai quyết định quan trọng cho phép các xí nghiệp nhà nước được mở rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và tài chính (Quyết định số 25/CP và 26/Chính phủ năm 1981). Các xí nghiệp ngoài việc hoàn thành kế hoạch nhà nước giao có vật tư nhà nước bảo đảm, được khuyến khích tự tìm kiếm đầu vào trên thị trường để sản xuất thêm; đồng thời các xí nghiệp này cũng được phép tổ chức kinh doanh sản xuất thêm những sản phẩm dịch vụ không nằm trong nhiệm vụ sản xuất của xí nghiệp. Các sản phẩm sản xuất thêm được phép bán cho nhà nước theo giá thỏa thuận hoặc trên thị trường. Đây chính là những bước chuyển dịch ban đầu hình thành nên kinh tế thị trường ở nước ta.

Tổng kết những thành tựu từ thực tiễn, Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Đảng và nhà nước chuyển hướng nền kinh tế nước ta từ trọng tâm phát triển công nghiệp nặng sang thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, và sản xuất hàng xuất khẩu nhằm vừa tạo cơ sở để ổn định kinh tế - xã hội, vừa tạo tích lũy ban đầu từ nội bộ nền kinh tế cho công nghiệp hóa đất nước. Đối với công nghiệp nặng thì ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng như điện, than, và dầu khí. Chủ trương mang tính bước ngoặt này được công bố tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI./.

Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan