Cập nhật ngày 29/12/2020 - 11:29:53

           

Tạp chí Kinh tế và Dự báo: Những dấu mốc phát triển trong hành trình 75 năm của Ngành

Sự phát triển của Tạp chí gắn liền với những dấu ấn kiến tạo, cải cách và đổi mới của ngành Kế hoạch và Đầu tư và trong những dấu ấn đó, Tạp chí luôn là đơn vị báo chí chủ lực tuyên truyền các chủ trương, chính sách và hoạt động của Ngành.

Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trở thành một tạp chí khoa học có uy tín... 

Những chặng đường phát triển

Từ năm 1965, hệ thống kế hoạch đã được thiết lập ở các ngành, địa phương và các đơn vị kinh tế cơ sở. Theo đó, nhu cầu cung cấp thông tin về kinh tế - kế hoạch cho đội ngũ những người làm kế hoạch ngày càng tăng. Ngày 29/7/1967, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Trần Hữu Dực đã ký giấy phép xuất bản báo chí số 1586/Vg cho phép xuất bản Tập san Công tác kế hoạch, 3 tháng một kỳ. Đến tháng 10/1967, Tập san Công tác kế hoạch ra số đầu tiên.

Từ số đầu tiên của Tập san Công tác kế hoạch đến nay, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (sau đây gọi tắt là Tạp chí) đã trải qua 53 năm với ba chặng đường hoạt động chủ yếu, gắn liền với những dấu ấn phát triển, cải cách và đổi mới của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn 1967-1976: Tập san Công tác kế hoạch

Tập san Công tác kế hoạch ra đời và hoạt động trong điều kiện nền kinh tế miền Bắc chuyển sang thời chiến, vừa tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, vừa tập trung huy động nguồn lực chi viện tích cực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Hệ thống thông tin báo chí của miền Bắc chưa phát triển; cơ chế quản lý đối với báo ngành hoàn toàn dựa vào cơ quan chủ quản của từng tờ báo. Trong năm đầu xuất bản, Tập san Công tác kế hoạch ra 3 tháng/kỳ. Từ tháng 2/1969, Tập san ra 2 tháng/kỳ, liên tục đều kỳ đến hết năm 1975.

Để góp phần tăng cường và cải tiến công tác kế hoạch trong giai đoạn này, Tập san chú trọng chuyển tải một cách có hệ thống những thông tin về xây dựng và thực hiện kế hoạch (chủ yếu là kế hoạch hằng năm) với 5 nội dung quan trọng, đó là: (i) Quan điểm, tư tưởng chủ đạo và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Định hướng chỉ tiêu kế hoạch theo ngành và lĩnh vực; (ii) Phương pháp cân đối kế hoạch tổng hợp kinh tế quốc dân; kế hoạch ngành, lĩnh vực; (iii) Công tác phân vùng kinh tế; phân bố lực lượng sản xuất, công tác quy hoạch ngành và vùng; (iv) Các công cụ chủ yếu ứng dụng trong công tác kế hoạch hoá như: các phương pháp toán kinh tế, công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn hoá sản xuất sản phẩm; phân tích thông tin kinh tế; (v) Những giải pháp thực tiễn kế hoạch hàng năm ở các ngành, các cấp.

Do yêu cầu phổ cập, hướng dẫn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là hệ thống chế độ, phương pháp kế hoạch của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (UBKHNN) ngày càng mở rộng, Tập san đã phối hợp với Vụ Phương pháp - Chế độ phát hành những tập sách về chế độ kế hoạch (phục vụ các xí nghiệp công nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...).

Giai đoạn 1976-1991: Tạp chí Công tác kế hoạch, Tạp chí Kế hoạch hóa

Từ tháng 6/1976, Tập san được phép chuyển thành Tạp chí Công tác kế hoạch. Trong 2 năm sau đó, Tạp chí vẫn ra 2 tháng một kỳ, đến tháng 10/1978 thì mỗi tháng một kỳ. Tháng 1/1979 Tạp chí đổi tên là Tạp chí Kế hoạch hoá[1]. Đồng thời, bộ máy Toà soạn được hình thành, được thành lập các phòng (Biên tập, Trị sự) với số cán bộ chuyên trách cần thiết và còn bao gồm cả đơn vị nhà in.

Tạp chí Kế hoạch hoá có sự chuyển biến về quy mô và chất lượng hoạt động, phát hành trên 5000 cuốn mỗi kỳ. Nội dung trọng tâm các bài viết của Tạp chí trong thời kỳ này tập trung vào một số vấn đề như:

(i) Mở rộng phạm vi phổ biến chủ trương của Đảng, Chính phủ về quản lý kinh tế; hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch trong tình hình mới đối với các địa phương, các ngành và doanh nghiệp gắn với đặc điểm kinh tế miền Nam sau những năm đầu thống nhất đất nước.

(ii) Phản ánh những vấn đề trọng tâm cải tiến công tác kế hoạch hoá theo tinh thần Nghị quyết TW Đảng khoá IV, khoá V như: xây dựng huyện nông-công nghiệp; kế hoạch hoá cấp huyện; tổ chức lại sản xuất và xây dựng quy hoạch nông nghiệp trên địa bàn huyện; tổng kết thực tiễn về đổi mới nội dung và phương pháp kế hoạch hoá ở cơ sở; xây dựng kế hoạch theo từng lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây lắp và đầu tư, giao thông vận tải… trong thời kỳ mới.

(iii) Phản ảnh những vấn đề mới mà thực tế đang đặt ra như: cải tiến quản lý kinh tế, hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp; xoá bỏ tập trung quan liêu bao cấp, triệt để thực hiện tiết kiệm trong kế hoạch hoá; sử dụng hợp đồng kinh tế với việc thu hút thành phần kinh tế tư nhân tham gia công tác kế hoạch.

(iv) Giới thiệu những vấn đề lý luận về quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ thị trường; nhận thức quy luật và phân tích thực tiễn đổi mới quản lý kinh tế; vận dụng các quan hệ hàng hoá-tiền tệ trong công tác kế hoạch hoá, thiết lập mối quan hệ cân đối hàng-tiền; phổ cập những đòn bẩy kinh tế, kinh nghiệm vận dụng kế hoạch hoá nền kinh tế xã hội chủ nghĩa…

Trong những năm đầu của thời kỳ Đổi mới, Tạp chí dành khoảng 90% lượng bài trong mỗi số nhằm trao đổi, hướng dẫn công tác kế hoạch hoá, trong đó tập trung: (i) Phân tích, làm rõ chủ trương, yêu cầu, nội dung mới cần thực hiện trong công tác kế hoạch hoá, như: phương hướng kế hoạch năm và biện pháp thực hiện; mở rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh ở đơn vị cơ sở; (ii) Phổ biến những kinh nghiệm làm kế hoạch theo tinh thần đổi mới ở các cấp địa phương (tỉnh, huyện) và các loại hình đơn vị kinh tế cơ sở… (iii) Hướng dẫn phương pháp nghiệp vụ như: xác định hiệu quả vốn đầu tư của một công trình xây dựng, hệ số hiệu quả vốn đầu tư …

Bìa số Tạp chí đặc biệt Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư

Giai đoạn từ năm 1991 đến nay: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Từ tháng 10/1991, Tạp chí được phép chuyển thành Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho đến nay. Trên cơ sở quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, công tác kế hoạch hoá đã có những đổi mới căn bản cả về nội dung, phương pháp và cơ cấu tổ chức hệ thống kế hoạch các cấp. Cùng với những thay đổi đó, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Tạp chí cũng có những bước chuyển biến theo từng thời kỳ của kế hoạch 5 năm. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy của Toà soạn và phạm vi nội dung hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã được xác lập đầy đủ, chính thức tại Quyết định số 616/QĐ-BKH, ngày 19/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong giai đoạn này, Tạp chí tập trung chuyển tải các nội dung như:

(i) Các công cụ quản lý vĩ mô (pháp luật, chính sách, thiết chế tài chính-tiền tệ, hệ thống quản lý hành chính nhà nước…) gắn với việc hình thành từng bước các yếu tố, các loại thị trường và cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ổn định và phát triển thị trường tài chính - tiền tệ; đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế; mở rộng thị trường dịch vụ; xuất khẩu hàng hoá và xuất khẩu lao động; thị trường bất động sản …

(ii) Tư tưởng chủ đạo và nội dung kế hoạch hằng năm, kế hoạch 5 năm; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; các quy hoạch phát triển vùng và phát triển một số ngành; các chương trình quốc gia (xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đô thị…); mục tiêu, định hướng và giải pháp đẩy mạnh đầu tư trong và ngoài nước; các chủ trương, chính sách đầu tư theo ngành, vùng và địa phương; giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đầu những năm 1990, Tạp chí phát hành mỗi tháng một kỳ và tăng từ 32 trang/kỳ lên 40 trang, rồi tăng lên 60 trang năm 2005. Từ năm 2008 tạp chí Kinh tế và Dự báo phát hành 2 kỳ/tháng với 48 trang mỗi kỳ phát hành, tăng lên 64 trang từ tháng 12/2011. Từ tháng 01/2013, Tạp chí phát hành 3 kỳ/tháng với 64 trang mỗi kỳ, tăng lên 96 trang mỗi kỳ từ đầu năm 2020 đến nay. Tính đến hết tháng 12 năm 2020, tạp chí Kinh tế và Dự báo đã xuất bản được 754 số liên tục. Tạp chí điện tử http://kinhtevadubao.vn  mỗi năm đã đăng được khoảng 2.000 tin, bài mới, cập nhật các sự kiện hoạt động của Ngành và của đất nước.

Tạp chí có nhiều chuyên mục, chuyên trang, như: Từ chính sách đến cuộc sống, Phân tích – Nhận định – Dự báo; Nghiên cứu – Trao đổi; Nhìn ra thế giới; Kinh tế Ngành – Lãnh thổ; Các chuyên trang tuyên truyền cho các tỉnh, thành phố.

Khẳng định vị thế qua những đóng góp quan trọng

Với bề dày lịch sử 53 năm, Tạp chí Kinh tế và Dự báo luôn là đơn vị báo chí chủ lực tuyên truyền các chủ trương, chính sách và hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Tập san Công tác Kế hoạch đã chuyển tải một cách có hệ thống những thông tin về xây dựng và thực hiện kế hoạch, góp phần tăng cường và cải tiến công tác kế hoạch trong giai đoạn này.

Tiếp đó, Tạp chí Kế hoạch hóa, trong quãng thời gian từ Đại hội lần thứ IV đến Đại hội lần thứ VI của Đảng, đã cùng với các vụ, viện của UBKHNN có những đóng góp quan trọng vào sự hình thành tư duy kinh tế mới, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đưa các chủ trương đổi mới kinh tế và kế hoạch hóa (KHH) vào cuộc sống. Tạp chí Kế hoạch hoá đã phát huy vai trò, góp phần đổi mới công tác KHH của Ngành thông qua phương tiện tạp chí, sách do Tạp chí xuất bản, phản ánh qua những bài viết nghiên cứu hoặc những mô hình quản lý mới, kinh nghiệm thực hiện cơ chế quản lý mới; cung cấp những thông tin chỉ đạo về đổi mới công tác KHH. Những bài viết về lý luận và thực tiễn trên Tạp chí đều có giá trị thực tiễn trong việc hoạch định chủ trương chính sách kinh tế, góp phần xây dựng cơ chế mới trong quản lý kinh tế, đổi mới kế hoạch hoá khi bước vào thời kỳ đổi mới những năm sau này ở nước ta. Tạp chí còn đẩy mạnh hoạt động xuất bản sách hướng dẫn đổi mới KHH, sách nghiệp vụ kế hoạch; phối hợp với các đơn vị trong UBKHNN tổ chức hội thảo khoa học và thực tiễn về những vấn đề về lý luận và thực tế KHH như: Kết hợp KHH với thị trường, KHH phân bổ lao động; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp...

Là cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như: xúc tiến, vận động đầu tư nước ngoài, quản lý ODA, quy hoạch phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư công, giám sát đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đấu thầu, thanh tra kế hoạch… Tạp chí luôn bám sát các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chương trình công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ban ngành để phản ánh trên các ấn phẩm của Tạp chí. Tạp chí điện tử luôn cập nhật kịp thời các vấn đề thời sự, phát triển kinh tế - xã hội như: quy hoạch phát triển, tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển bền vững, hội nhập và phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chống suy giảm tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư phát triển, cải cách hệ thống ngân hàng...

Các kết quả nghiên cứu, đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ cũng được giới thiệu kịp thời trên Tạp chí: Kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Tổng kết chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài; Chương trình 135; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Phát triển bền vững, Tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Cả hai công cụ truyền thông - tạp chí in và tạp chí điện tử Kinh tế và Dự báo kết hợp được cả truyền thống và hiện đại, là hai cánh tay nối dài trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự cộng tác giúp đỡ của các cộng tác viên, các nhà khoa học trên khắp mọi miền đất nước, Tạp chí đã từng bước nâng cao uy tín và chất lượng cũng như đa dạng hoá các hoạt động của mình. Tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, luôn nâng cao hàm lượng khoa học và thực tiễn của các bài viết đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí; luôn tuân thủ các chỉ đạo về công tác báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương. Là tạp chí khoa học của Ngành, Tạp chí Kinh tế và Dự báo được xếp trong danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành kinh tế của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước. Nhiều cán bộ quản lý các cấp và nhiều nhà khoa học trưởng thành hiện nay đã từng có bài viết trên Tạp chí; nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên Tạp chí.

Ngoài các số tạp chí thường kỳ, toà soạn còn tổ chức biên soạn và phát hành một số cuốn sách như: Tổng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ở Việt Nam đến năm 2020; Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; Các điển hình thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng ở Việt Nam; Các điển hình tiên tiến về phát triển bền vững...

Bên cạnh việc nâng cao nội dung chất lượng các ấn phẩm, trong những năm qua, Tạp chí còn phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số công ty truyền thông tổ chức nhiều sự kiện, diễn đàn, hội thảo khoa học với nhiều chủ đề thiết thực như: Phát triển doanh nghiệp Việt Nam; Đầu tư, tiếp thị và bán lẻ; Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp; Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Doanh nghiệp xã hội và Phát triển bền vững; Doanh nghiệp, doanh nhân 4.0; Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững; Kinh tế tuần hoàn - Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam…Các sự kiện do Tạp chí tổ chức được đánh giá cao về mặt nội dung và đã trở thành diễn đàn thu hút được sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và mở rộng hợp tác thúc đẩy đầu tư. Hầu hết các sự kiện đều có sự tham dự và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các diễn đàn, hội thảo đã tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực, đề xuất nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng năm, Tạp chí tích cực triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ để tăng cường năng lực nghiên cứu cho cán bộ tòa soạn. Các đề tài do Tạp chí thực hiện đều được Hội đồng khoa học nghiệm thu đạt xuất sắc và khá.

Nhiều năm qua Tạp chí duy trì gửi báo biếu phục vụ cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục, Vụ, Viện trong Bộ, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư… nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ước tính mỗi năm, tổng số lượng tạp chí biếu phục vụ cho các đồng chí lãnh đạo khoảng 5.000 cuốn.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Tạp chí luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, thăm và tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các cháu nạn nhân chất độc da cam ở quận Đống Đa, Hà Nội…

Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trở thành một tạp chí khoa học có uy tín, thực sự khẳng định vị thế của mình trong lòng bạn đọc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1982; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1987; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1997; Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai năm 2007; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2012 và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, của UBKHNN (trước đây) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay, Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam...

Tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai

Việt Nam đang chuẩn bị bước vào thời kỳ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 với những cơ hội, khó khăn và thách thức mới. Việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 đòi hỏi ngành Kế hoạch và Đầu tư phải đi đầu trong khởi xướng cải cách phát triển, kiến tạo phát triển, đổi mới sáng tạo.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư, cũng như sự phát triển của Tạp chí trước những thách thức to lớn của xu thế phát triển báo chí đa phương tiện, Tạp chí Kinh tế và Dự báo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển công nghệ truyền thông mới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo cần phát triển mạnh hơn nữa tạp chí điện tử trong thời gian tới, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cơ chế, chính sách của ngành Kế hoạch và Đầu tư, luôn đi đầu trong việc phổ biến thông tin về các vấn đề sát sườn đối với nền kinh tế như: cải cách thể chế kinh tế; tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tín dụng; đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Bên cạnh đó, Tạp chí cần tiếp tục duy trì và phát triển vị thế của một tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín, là kênh thông tin thiết yếu của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách..., là địa chỉ công bố các công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết có hàm lượng khoa học cao; tiến đến xây dựng “số tạp chí” phát hành điện tử có mã ISSN theo chuẩn quốc tế.

Trong chiến lược phát triển của mình, Tạp chí hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí đa phương tiện, đa ấn phẩm nhằm vào cộng đồng độc giả chính yếu là các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư,...

Trong thời gian tới, Tạp chí cần chú trọng tới một số nhiệm vụ trong tâm, cụ thể: (i) Từng bước hiện đại hoá công nghệ thông tin và áp dụng những thành tựu của công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền; Số hóa những bài viết có tính nghiên cứu, phản biện đưa lên tạp chí điện tử, liên thông giữa Tạp chí in và Tạp chí điện tử nhằm tạo thuận lợi cho bạn đọc được tiếp cận nhanh nhất với những kết quả nghiên cứu, phản biện được đăng tải trên tạp chí in được đúc rút từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước; (ii) Mở thêm một số chuyên mục về một số lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm trên Tạp chí điện tử; (iv) Đổi mới cả nội dung và hình thức Tạp chí nhằm tạo bản sắc của tờ tạp chí chuyên ngành Kinh tế và Dự báo (iii) Đẩy mạnh công tác phát hành để làm cho các ấn phẩm của tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng có sức lan tỏa lớn, có uy tín cao trong lòng bạn đọc; (iv) Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tòa soạn, nâng cao năng lực tổ chức kết nối các ý tưởng, sáng tạo, tập hợp chuyên gia, thông tin, kiến thức để xuất bản Tạp chí ngày càng chất lượng, tham mưu chính xác và kịp thời cho Đảng và Nhà nước và công tác hoạch định chính sách của Ngành.

Phát huy truyền thống quý báu 53 năm qua, trên cơ sở những thành công đã đạt được, Tạp chí Kinh tế và Dự báo sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


[1] Ngày 13/5/1976 Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Phan Mỹ đã ký Giấy phép số 1465/VP15 cho phép chuyển Tập san Công tác kế hoạch thành Tạp chí Công tác kế hoạch. Ngày 18/10/1978 với Giấy phép số 4310/VP9, Tạp chí Công tác kế hoạch lại được đổi tên thành Tạp chí Kế hoạch hóa.

Nguyễn Lệ Thủy - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Nguồn: Tạp chí số 35, tháng 12/2020
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan