Cập nhật ngày 20/07/2018 - 14:03:09

           

Nếu hoàn thành nhiệm vụ, TCTD yếu kém vẫn có thể chi khen thưởng cho lãnh đạo

- Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Theo Dự thảo, tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu là tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu sẽ được kiểm soát đặc biệt 

 

Tổ chức tín dụng yếu kém sử dụng vốn, tài sản theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Dự thảo quy định các khoản thu và việc ghi nhận doanh thu của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.               

Các khoản chi phí của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một số khoản chi của tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

(i) Chi trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động: Tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện chi trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Điều 146đ Luật các tổ chức tín dụng (được sửa đổi tại khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng).

(ii) Chi khen thưởng cho người quản lý, người lao động tối đa bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực tế thực hiện trong năm trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lạivà hiệu quả hoạt động của năm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao hoặc phê duyệt. Tổ chức tín dụng yếu kém phải xây dựng và công bố công khai quy chế khen thưởng.

Việc xác định chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự thảo cũng quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng yếu kém là triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu được cấp có thầm quyền phê duyệt, trong đó có các giải pháp về tài chính.

Đồng thời, tổ chức tín dụng yếu kém phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc về tài chính để triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng yếu kém phải thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Thanh Nga
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan