Cập nhật ngày 23/07/2018 - 23:03:43

           

Luật Đầu tư công sửa đổi: Sẽ phân cấp mạnh mẽ trong các khâu

- Đó là một trong những điểm mới được coi là mạnh mẽ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đề xuất dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi.

Sáng 23/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, .

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

4 điểm mới trong Dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Luật Đầu tư công đã ban hành được 4 năm với tinh thần ban đầu là kiểm soát nguồn đầu tư công chặt chẽ nhất, nên có nhiều quy trình, thủ tục làm cho các địa phương vướng mắc, vì thế đã có chỉ đạo sửa đổi.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công hiện được xây dựng với bố cục gồm 6 chương, 106 điều quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương đã thống nhất với nội dung sửa đổi.

Để có bản dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến và triển khai tổng hợp ý kiến của 87 cơ quan Trung ương và địa phương (gồm 37 bộ, ngành Trung ương và 50 địa phương) với 597 ý kiến, trong đó có 329 ý kiến liên quan đến Luật Đầu tư công.

Sau khi tổng hợp ý kiến, cơ quan này đã triển khai nghiên cứu, tiếp thu 276 ý kiến, đạt 83,89% tổng số ý kiến liên quan đến Luật; giải trình 24 ý kiến, bằng 7,29%; không tiếp thu 29 ý kiến, bằng 8,81%.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, dự án Luật lần này có 4 điểm mới.

Thứ nhất là thay đổi quy trình thẩm định nguồn vốn. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không thẩm định tất cả nữa mà chỉ thẩm định những dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, còn lại phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai là có sự thay đổi lớn về công tác kế hoạch hóa, bám sát kế hoạch 3 năm của Bộ Tài chính.

Thứ ba, điều chỉnh phương án giao kế hoạch (giao tổng mức vốn và giao nhiệm vụ, còn việc bố trí cụ thể ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương).

Thứ tư, phân cấp việc điều chỉnh kế hoạch và phân cấp mạnh mẽ trong các khâu.

Đảm bảo tiến độ trình Quốc hội vào tháng 10/2018

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đề nghị thêm phần kiến nghị bổ sung danh mục các luật phải sửa đổi khi Luật này sửa đổi.

Riêng phần Luật Quy hoạch và chi phí cho chuẩn bị đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề xuất, nên bố trí trong chương trình trung hạn chứ không nên giao danh mục. Cùng với đó, phải có sự chuẩn bị tiếp nối bố trí vốn của giai đoạn sau.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm rất nghiêm túc, công phu và trách nhiệm.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần lưu ý thêm các vấn đề cụ thể: Phạm vi điều chỉnh nên chăng phân thành 2 loại (trong cân đối và chưa đưa vào cân đối ngân sách), nguồn chưa đưa vào cân đối ngân sách nên giao Chính phủ quy định chi tiết theo trình tự, thủ tục rút gọn hơn hoặc không đưa vào phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Phó Thủ tướng cho rằng cần rà soát lại một số định nghĩa không cần thiết, bổ sung thêm quy định áp dụng đầu tư tại dự án nước ngoài và dự án sử dụng vốn của nhiều cấp.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư công phải phù hợp với đầu tư cân đối từ vốn ngân sách nhà nước.

Vấn đề quyết định chủ trương đầu tư, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là vừa quản lý chặt chẽ, vừa phân cấp, tăng cường hậu kiểm, bỏ thủ tục thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn vào bước quyết định chủ trương đầu tư.

Với các dự án khẩn cấp nên quy định tiêu chí, phạm vi, thủ tục sử dụng vốn. Còn về vốn chuẩn bị cho đầu tư và vốn ODA phải có dự toán nhưng tăng cường phân cấp hơn và phải kiểm soát chặt do có liên quan đến bội chi, nợ công.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý phần chế tài, cần có quy định kiểm tra, thanh tra và xử lý sai phạm.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát thủ tục phân cấp, quy định rõ thẩm quyền của các cấp; nghiên cứu có cơ chế riêng về thẩm quyền của HĐND, không nên để cơ chế ủy quyền.

Liên quan đến dự án luật khác, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phải chủ động rà soát và có lộ trình sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các cơ quan hữu quan để bổ sung, hoàn thiện dự án Luật theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Trong đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ dự án luật, xem xét và xử lý kiến nghị về việc cho phép đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công thành dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), sau đó trình Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình ra Quốc hội vào kỳ họp thứ 6 tới./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan