Cập nhật ngày 28/10/2014 - 07:56:06

           

Ba giai đoạn tính giá giáo dục và đào tạo

- Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 27/10.

Dự thảo đã nêu rõ, giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2015 đến 2018 được chia thành ba giai đoạn:

- Đến năm 2015, mức giá được tính đủ chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị; chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ (gồm chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ.) Năm 2015, giá dịch vụ giáo dục chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

- Đến năm 2016, ngoài các chi phí được tính như năm 2015, giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước thêm chi phí quản lý chung của đơn vị (gồm chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước và các chi phí khác phục vụ ban giám đốc, các phòng, ban của bộ phận quản lý hành chính trong đơn vị). Năm 2016, cũng chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

- Đến năm 2018, mức giá tính đủ chi phí và mức tích lũy hợp lý.

Trong đó, đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước giá dịch vụ giáo dục, đào tạo được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí; Nhà nước quy định mức giá cụ thể hoặc khung giá phù hợp với từng loại dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

Còn đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo không sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị được xác định giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc danh mục phí, lệ phí do Nhà nước quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Dự thảo cũng chia các đơn vị sự nghiệp giáo dục thành 3 loại là: tự chủ hoàn toàn, tự chủ và chưa tự chủ.

Theo đó, các đơn vị giáo dục tự chủ hoàn toàn sẽ tự chủ về học phí, các dịch vụ ngoài học phí, tiền lương và thu nhập. Mức giá đào tạo bình quân tối đa bằng mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong cả nước;

Đối với các đơn vị giáo dục tự chủ ngoài một số khoản thu về dịch vụ giáo dục và đào tạo, đào tạo đặt hàng theo số lượng, chỉ tiêu mà ngân sách nhà nước trả, Nhà nước sẽ cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên, gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; Kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Vốn đầu tư phát triển, kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, giá dịch vụ giáo dục và đào tạo sẽ trong phạm vi khung giá dịch vụ giáo dục, đào tạo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đơn vị sự giáo dục quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ.

Đối với các đơn vị giáo dục chưa tự chủ, Ngân sách nhà nước cấp chi hoạt động thường xuyên, đảm bảo kinh phí trên cơ sở số lượng người làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo chưa tính đủ chi phí trong giá, phí dịch vụ công, Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan