Cập nhật ngày 27/02/2020 - 17:08:51

           

Phải làm chuyên môn tối thiểu 3 năm, mới được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

- Đó là đề xuất của của Bộ Nội vụ trong dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

 

Tại tờ trình, cơ quan soạn thảo nêu rõ, quy định này nhằm tránh việc bổ nhiệm “thần tốc” và bảo đảm nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức trong 3 năm gần nhất khi xem xét bổ nhiệm, cơ quan soạn thảo đề xuất thời gian đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp phải từ 3 năm trở lên.

Nghị định gồm 3 chương và 29 điều.

Đối tượng điều chỉnh của dự thảo Nghị định này là công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 11 nhóm chức vụ (từ thứ trưởng đến trưởng, phó phòng thuộc huyện).

Dự thảo nghị định đề xuất tiêu chuẩn áp dụng chung đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý gồm: Tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng; tiêu chuẩn chung về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tiêu chuẩn chung về sức khỏe, độ tuổi. Những nội dung này được xây dựng trên cơ sở khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý tại Quy định số 89-QĐ/TW. Trong đó, tiêu chuẩn cho mỗi chức danh được thiết kế gồm 4 nhóm tiêu chuẩn về vị trí chức trách, năng lực, kinh nghiệm công tác và trình độ.

Trong đó, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu phải tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác. Về lý luận chính trị, với lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, phải có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; với lãnh đạo cấp vụ phó thuộc tổng cục, trưởng phòng, yêu cầu phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Với lãnh đạo cấp phó phòng, Bộ Nội vụ đề xuất, không quy định bắt buộc phải có trình độ lý luận chính trị để phù hợp với thực tế có trường hợp được bổ nhiệm chưa phải là đảng viên, hoặc thi tuyển lãnh đạo cấp phòng cho phép người chưa là đảng viên được dự thi.

Về kinh nghiệm công tác, Bộ Nội vụ nêu rõ, Quy định số 214-QĐ/TW và Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chung đối với chức danh thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đều có yêu cầu cán bộ, công chức phải đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị chưa quy định cụ thể thời gian đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp là bao nhiêu. Do vậy, để tránh việc bổ nhiệm “thần tốc” và bảo đảm nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức trong 3 năm gần nhất khi xem xét bổ nhiệm, cơ quan soạn thảo đề xuất thời gian đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp phải từ 3 năm trở lên. Với lãnh đạo cấp phòng thì phải có thời gian làm chuyên môn tối thiểu là 3 năm.

Về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, theo Bộ Nội vụ, tại Quy định số 214-QĐ/TW và Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị chỉ yêu cầu trình độ tin học và ngoại ngữ cần thiết và phù hợp. Do vậy, để phù hợp với thực tiễn công tác cán bộ hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất không quy định cụ thể yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ tại dự thảo Nghị định này mà sẽ thực hiện theo quy định của từng bộ, ngành, địa phương (kể cả trường hợp quy định sử dụng tiếng dân tộc thay cho tiêu chuẩn ngoại ngữ) cho phù hợp.

Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp triển khai kế hoạch riêng theo yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai theo kế hoạch riêng./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan