Cập nhật ngày 09/12/2014 - 16:24:25

           

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 38

- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 38/2014/TT-NHNN, ngày 8/12/2014 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, nhà đầu tư phải cam kết sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng Việt Nam mà tổ chức nước ngoài đề nghị mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Nhà đầu tư phải cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với tổ chức tín dụng Việt Nam, hỗ trợ tổ chức tín dụng Việt Nam trong việc áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Trong đó, kế hoạch hỗ trợ tổ chức tín dụng Việt Nam trong việc áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phải có nội dung chi tiết và lộ trình thực hiện đối với từng biện pháp hỗ trợ cụ thể, cũng như quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức tín dụng Việt Nam.

Đối với các tổ chức tín dụng yếu kém của Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải có phương án mua cổ phần và cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém tối thiểu, bao gồm: Nội dung chi tiết và lộ trình thực hiện đối với từng biện pháp hỗ trợ cụ thể, bao gồm cả việc cơ cấu lại tổ chức mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu, quản trị điều hành, áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ và các biện pháp xử lý các tồn tại của tổ chức tín dụng yếu kém, cũng như quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức tín dụng yếu kém.

Thông tư nhấn mạnh nội dung chính quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam phù hợp với điều kiện quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, ngày 3/1/2014 của Chính phủ.

Trong đó nêu rõ, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam với 3 trường hợp là: sở hữu 5% vốn của tổ chức tín dụng trở lên hoặc khi mua thêm cổ phần sau khi đã sở hữu 5% vốn của tổ chức tín dụng; nhà đầu tư sở hữu 10% vốn trở lên của một tổ chức tín dụng Việt Nam; nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của tổ chức tín dụng./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan