Cập nhật ngày 15/12/2014 - 07:13:05

           

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương của thuyền viên Việt Nam

- Đó là một trong những quy định mới được bổ sung trong Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế.

Cụ thể, Dự thảo cũng quy định bổ sung 2 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân, gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm thuê cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế và thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

Bên cạnh đó, đối với cá nhân, để đảm bảo minh bạch, đơn giản cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, Dự thảo đề xuất bổ sung quy định về việc xác định doanh thu tính thuế, đồng thời cũng bổ sung nguyên tắc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên phải thành lập doanh nghiệp và phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ để nộp thuế kê khai theo quy định về quản lý thuế. Theo Dự thảo, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì nộp thuế theo tỷ lệ áp dụng đối với lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính do cá nhân kinh doanh tự khai và xác định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với doanh nghiệp, Dự thảo nhấn mạnh, doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài về Việt Nam thì đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ thực hiện theo quy định của Hiệp định; còn đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước có mức thuế suất thuế thấp hơn sẽ thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại kể từ khi pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan