Cập nhật ngày 17/01/2015 - 18:19:01

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 17/1/2014

- Bổ sung hơn 319 tỷ thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng; Phân bổ vốn cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; Xử lý các kiến nghị thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 17/1/2014.

Bổ sung hơn 319 tỷ thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 319,699 tỷ đồng để thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 của 25 tỉnh.

Trong đó, bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (30,778 tỷ đồng), Bộ Công an (1,784 tỷ đồng) và 21 tỉnh (167,438 tỷ đồng): Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận.

Bố trí 119,699 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2015 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng kiểm kê rừng. Bộ Tài chính có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng quy định, gắn với nội dung, kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

*Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định phân bổ 495,5 tỷ đồng cho Bộ Y tế và các địa phương từ nguồn kinh phí của Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ đã cân đối trong dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương năm 2013, 2014 để hỗ trợ các tỉnh miền núi khó khăn cải thiện các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm của ngành y tế và thực hiện đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2012 - 2020.

Số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2014 (đã bao gồm cả số chuyển từ năm 2013 sang) được chuyển sang năm 2015 để tiếp tục thực hiện.

Bộ Y tế và các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí trên bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.

 Phân bổ vốn cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân bổ 3.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 cho 16 dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) từ các năm trước; các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn và các dự án cấp bách thuộc Danh mục Chương trình SP-RCC.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và chịu trách nhiệm về kỹ thuật tất cả các dự án, đơn giá và mức đầu tư của các dự án trồng rừng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phần điều chỉnh tăng hoặc giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 của từng địa phương so với mức đã được Quốc hội thông qua; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước (vốn nước ngoài) năm 2015 còn lại của Chương trình SP-RCC cho các dự án chuyển tiếp thuộc danh mục trên và các dự án đã bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời hướng dẫn các địa phương việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư và các thủ tục có liên quan đối với các dự án khởi công mới và các dự án chưa được bố trí vốn kế hoạch các năm trước theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt quyết định đầu tư của dự án sau khi có ý kiến thẩm định của các Bộ chuyên ngành về kỹ thuật dự án; thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư và các thủ tục có liên quan đối với các dự án khởi công mới, dự án chưa được bố trí vốn theo quy định của pháp luật quản lý về đầu tư.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án thuộc chương trình sau khi đã hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

 Xử lý các kiến nghị thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La  

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các kiến nghị trong thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trong tổng số vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã phân bổ để san ủi, tạo mặt bằng đồng ruộng tại một số công trình thủy lợi trên địa bàn. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Đối với việc hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tái định cư tại thị xã Mường Lay, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND tỉnh Điện Biên kiểm tra, rà soát lại thực tế địa phương để đề xuất giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép UBND tỉnh Điện Biên hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động cho các hộ dân tái định cư nông nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 266/TB-VPCP ngày 9/7/2014.

Về hỗ trợ bồi thường đối với 72 hộ do tách khẩu, tách hộ nhà ở mới sau ngày 22/12/2004, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và địa phương kiểm tra cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho phép các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La được xử lý thanh toán, quyết toán chi phí hỗ trợ nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở như ý kiến của Bộ Tài chính.

Về đề nghị cho phép sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cho tỉnh để đầu tư sửa chữa, khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như giải quyết đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu tại Thông báo số 446/TB-VPCP ngày 28/11/2014.

Đối với việc bố trí hoàn trả số vốn đã ứng từ nguồn vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La để đầu tư xây dựng Dự án đường Mường Lay - Nậm Nhùn và Dự án Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay, Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí từ nguồn vốn ngân sách trung ương cho tỉnh Điện Biên.

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Trong đó, tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án đường tránh ngập đường Mường Lay-Nậm Nhùn, giai đoạn 1)./.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan