Cập nhật ngày 29/05/2015 - 18:12:24

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 29/5/2015

Tăng cường khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; Hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không; Hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái; Biểu dương đơn vị phá đường dây buôn bán ma túy là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 29/5/2015.

Tăng cường khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

Để tăng cường kiểm soát, sớm khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thống kê, rà soát, phân loại về quy mô, mức độ ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng, chế biến thủy sản và sản xuất, chế biến khác trong các lĩnh vực nông lâm thủy sản.

Xây dựng cơ sở sản xuất gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, danh mục sản phẩm xử lý môi trường đối với hoạt động chăn nuôi, giết mổ tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đồng thời xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho khu chăn nuôi, khu nuôi trồng thủy sản, khu giết mổ, chế biến tập trung công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thực hành quy trình quản lý tốt đối với hệ thống chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giết mổ, chế biến tập trung công nghiệp đi kèm với hệ thống xử lý chất thải đồng bộ; quản lý sản xuất an toàn và khuyến khích người dân áp dụng quy phạm, quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Bên cạnh đó xây dựng mô hình về cơ sở sản xuất gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường hiệu quả trong từng lĩnh vực, có lộ trình để nhân rộng đưa vào sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ về khoa học, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ thu gom và xử lý chất thải đối với cơ sở chăn nuôi và giết mổ tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản hiệu quả và phù hợp với điều kiện của từng vùng miền.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thẩm định, công bố, phổ biến và khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về môi trường mới đối với chất thải phù hợp tính chất đặc thù của các cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản.

Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Bộ Công an chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản theo thẩm quyền. Chỉ đạo cơ quan môi trường các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định. Xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc các cơ sở chây ỳ, không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; công khai thông tin các hành vi vi phạm để tạo áp lực dư luận.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia làm cơ sở để ngành nông nghiệp quản lý, giám sát, cảnh báo môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Xác định và công bố mức độ ô nhiễm môi trường tại các khu vực có mật độ tập trung cao các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, tổ chức lại sản xuất phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân; tăng cường giám sát cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường và công tác đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc thống kê, rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản trong tháng 6/2016. Xây dựng Kế hoạch quản lý, kiểm soát và lộ trình khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chăn nuôi và giết mổ tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản; xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong các hoạt động này.

Đồng thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản ở địa phương. Xác định rõ mục tiêu cần đạt tới và yêu cầu bắt buộc của tiêu chí bảo vệ môi trường trong công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó triển khai chương trình quan trắc môi trường, nâng cao năng lực quan trắc và cảnh báo môi trường trong các lĩnh vực sản xuất chăn nuôi, giết mổ tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản trên địa bàn.

Các Bộ, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán được giao hàng năm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước, tập trung chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, từng bước tạo chuyển biến về khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường khu vực nông thôn và trong sản xuất nông nghiệp.

 

Hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 185/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Thông báo kết luận nêu rõ, việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có kết cấu hạ tầng hàng không là phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Hàng không Việt Nam là lĩnh vực đặc thù, việc quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và an toàn trong lĩnh vực hàng không. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc phải bảo đảm quản lý thống nhất, chặt chẽ của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Trong đó cần đề cập rõ nguồn vốn đầu tư và cơ chế quản lý, khai thác đối với từng dự án; lĩnh vực và sản phẩm dịch vụ nào có thể giao doanh nghiệp tư nhân trong nước, ngoài nước đầu tư, kinh doanh; cơ chế quản lý nhà nước để bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn trong lĩnh vực hàng không.

Trên cơ sở định hướng chung của Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất thí điểm việc nhượng quyền khai thác kinh doanh một số lĩnh vực tại Cảng Hàng không Phú Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Mục tiêu của Dự án trên là đóng góp thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ thông qua việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực tại một số trung tâm công tác xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở cấp trung ương và địa phương.

Kết quả chính mà Dự án mang lại là nghiên cứu học tập về cơ chế, chính sách, mô hình phòng chống bạo lực; truyền thông phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái; mở lớp tập huấn, đào tạo, tư vấn về phòng chống bạo lực; xây dựng đường dây nóng; xây dựng mô hình liên kết, phối hợp giữa các tổ chức có liên quan, mô hình nhóm phụ nữ.

Dự án được thực hiện trong 4 năm tính từ khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt Dự án với tổng kinh phí thực hiện là 2,06 triệu USD.

 

 

Biểu dương đơn vị phá đường dây buôn bán ma túy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) biểu dương các đơn vị đã phát hiện, thu giữ 43 kg cocain vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã xác lập Chuyên án UPS-155 phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hà Nội) đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực Nam Mỹ về Việt Nam qua đường hàng không và đường biển, ngụy trang cất dấu trong hàng hóa xuất nhập khẩu và thuê Công ty TNHH Delta (Cầu Giấy - Hà Nội) đứng tên vận chuyển; điều hành đường dây là một nhóm đối tượng người nước ngoài trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngày 15/5/2015, tại cảng Cát Lái – TP. Hồ Chí Minh, Ban chuyên án phát hiện 31,6kg cocain cất giấu bên trong các thanh gỗ pallet đóng hàng của container nhập khẩu từ Paragoay về Việt Nam bằng đường biển.

Ngày 18/5/2015, tại Hồng Kông, trên cơ sở nguồn tin do Ban Chuyên án cung cấp, Hải quan Hồng Kông phát hiện 19,3 kg cocain cất giấu trong lô hàng cặp, ba lô học sinh được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Hồng Kông bằng đường biển và bắt giữ 2 đối tượng liên quan (người Nam Mỹ).

Ngày 21/5/2015, tại sân bay Nội Bài, Ban Chuyên án phát hiện 11,477 kg cocain cất giấu tinh vi bên trong các trục lăn máy xay lúa được vận chuyển từ Argentina về Việt Nam bằng đường hàng không.

Hiện nay, toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan đã bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an) để tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Trước chiến công trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Biểu dương Ban Chuyên án UPS – 155 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ 43 kg cocain vận chuyển trái phép vào Việt Nam; phối hợp cung cấp thông tin kịp thời để Hải quan Hồng Kông phát hiện 19,3 kg cocain và bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ mở rộng điều tra, phối hợp với các nước có liên quan đấu tranh, triệt phá tận gốc đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy nói trên, kiên quyết không để lọt tội phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 8/2015./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan