Cập nhật ngày 25/09/2014 - 09:04:54

           

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

Yêu cầu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm

- Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 378/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.

Đến nay, Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành trên 90%. Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phần lớn tồn tại từ khi ban hành Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, cùng với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng tiếp tục phát sinh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn thiếu quyết liệt và cụ thể, việc phân công trách nhiệm và phối hợp liên ngành thời gian qua còn hạn chế, kinh phí còn thấp… nên kết quả thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn thấp.

Vì vậy, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý; tích cực phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương củng cố Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020; hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; hoàn thiện công tác thống kê, báo cáo, bảo đảm cung cấp thông tin chi tiết đến Ban Chỉ đạo liên ngành và Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện cơ chế bàn bạc, trao đổi thông tin giữa Ban Chỉ đạo liên ngành và các bộ, ngành để nghiên cứu, đề xuất các mô hình chính sách, cơ chế mới mang tính đột phá, hiệu quả để giải quyết nguồn vốn cho các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cùng với hướng dẫn và giám sát thực hiện tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đặc biệt quan tâm đến việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất phương thức và số liệu báo cáo trong kế hoạch hàng năm, năm năm về chỉ tiêu kết quả thực hiện xử lý cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định gắn trách nhiệm của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu các cơ sở gây ô nhiễm trong việc xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương củng cố Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020; hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo đó phân công, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với  ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng, triển khai cơ chế huy động vốn ODA để xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (các bãi rác và bệnh viện tuyến huyện); quan tâm nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư xã hội hóa bằng nguồn trong nước./. 

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan