Cập nhật ngày 13/05/2017 - 07:56:14

           

Năm 2019, trình đề án xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị Đề án nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong năm 2016, việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã được 10/14 bộ, ngành tích cực thực hiện, chuẩn hóa gần 3.600 thủ tục hành chính, đạt 95,8%; khoảng 204.000 hồ sơ thủ tục hành chính của 8.200 doanh nghiệp được xử lý hiệu quả; tổ chức hơn 22.000 cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động, giải quyết các vấn đề về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm, tiền lương, bữa ăn ca…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những vấn đề bức xúc của người dân vẫn chưa được quan tâm, giải quyết kịp thời; việc triển khai một số dự án lớn chưa được công khai đầy đủ, nên chưa nhận được sự đồng thuận từ dân, dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài; nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, vi phạm luật bảo hiểm và những chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân ở cơ sở xác định nhiệm vụ năm 2017 là tập trung thực hiện phổ biến, triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là nhiệm vụ phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Trên tinh thần đó, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị Đề án nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/1/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, trên cơ sở đó báo cáo nội dung cần sửa đổi, bổ sung với Thủ tướng Chính phủ./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan