Cập nhật ngày 28/02/2018 - 10:16:48

           

Chống buôn lậu trên biển: Cũng lắm gian nan!

- Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung và trên biển nói riêng vẫn chưa thực sự tạo được chuyển biến căn bản, tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, theo thống kê của nhiều tổ chức, hiệp hội, tình trạng buôn lậu xăng dầu, than, khoáng sản trên vùng biển đã làm thất thu ngân sách mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng.

Thủ đoạn buôn lậu tinh vi, phức tạp

Trong năm 2017, lc lượng Cnh sát bin Vit Nam đã phát hin, x lý 49 v/56 tàu/254 đi tượng buôn lu, vn chuyn trái phép hàng hóa, thu gi trên 24 nghìn tn qung, 15 triu lít du DO; tng s tin pht vi phm hành chính trên 4 t đng, tin phát mi s hàng hóa trên 162 t đng. V ti phm ma túy đã phát hin, x lý 161 v/340 đi tượng, tang vt thu gi 299 bánh heroin.

Bên cnh nhng kết qu đt được, công tác chng buôn lu, gian ln thương mi và hàng gi vn chưa thc s to được chuyn biến căn bn, tình hình vn din biến phc tp. Đc bit, theo thng kê ca nhiu t chc, hip hi, tình trng buôn lu xăng du, than, khoáng sn làm tht thu ngân sách mi năm hàng ngàn t đng.

Đin hình như tình trng buôn lu xăng du, do mc chênh lch gia giá bán xăng du trong nước so vi xăng du nhp lu mc cao, vào khong 10 nghìn đng/lít, khiến các đu nu bt chp các th đon, sn sàng mua bán trái phép xăng du trên bin nhm đưa vào th trường ni đa tiêu th, kiếm li bt chính.

Theo thông tin t Đoàn Đc nhim min Nam, trong năm 2017, tình hình buôn lu xăng du ti khu vc bin Tây Nam din biến hết sc phc tp. Tàu buôn lu ca nước ngoài thường vn chuyn xăng du đến đây sang mn cho các tàu cá ci hoán ca Vit Nam hoc bán trc tiếp cho các tàu đánh bt cá trên bin, tính cht quy mô và mc đ vi phm ngày càng nghiêm trng.

Năm 2017, Đoàn Đc nhim min Nam, Cc Phòng chng ma túy và ti phm b đi biên phòng ch trì và phi hp vi lc lượng chc năng phát hin, thu gi hơn 1.500.000 lít xăng, 116.982 lít du, 2.000.000 lít Pluto Condentsate, 1.000.000 lít dung môi Solmix (cht dung môi pha chế xăng du), tr giá hàng chc t đng. Nhng con s này cho thy tính cht, mc đ và quy mô buôn lu xăng du trên vùng bin phía Nam ngày càng nghiêm trng.

Nội cộm lên là tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển

Ngoài khơi, các đi tượng buôn lu chuyên nghip v xăng du, s dng tàu có trng ti ln chy vượt tuyến, móc ni vi các đi tượng người nước ngoài đ mua bán, vn chuyn xăng du lu vi s lượng ln, cp mn ngay trên bin, khu vc giáp ranh đ sang “hàng”, sau đó vn chuyn vào ni đa tiêu th. Mi hot đng mua, bán, chuyn tin đu được thanh toán trc tiếp hoc chuyn khon.

Gn b, mt s doanh nghip li dng ch trương ca Nhà nước cho vay vn đóng tàu dch v hu cn ngh cá theo Ngh đnh  67/2014/NĐ-CP, ngày 07/07/2014 v mt s chính sách phát trin thy sn, nhưng khi ra khơi, h ch mua mt lượng xăng du va đ đến đim hn, sau đó móc ni vi các tàu nước ngoài đ mua xăng du lu vi s lượng ln, ri bán li, sang ct cho các tàu cá khác đang hot đng trên bin.

Trên tuyến cng bin, mt s doanh nghip nhp khu xăng du s lượng ln v nhp vào cng chia nh đ bán, nhưng không xut hóa đơn giá tr gia tăng hoc s dng phiếu xut kho kiêm vn chuyn ni b đ trn thuế. Đc bit, thi gian gn đây, Đoàn Đc nhim min Nam đã phát hin mt s doanh nghip nhp khu, mua bán cht dung môi Solmix, Pluto Condentsate (cht ph gia pha chế xăng du) sau đó sn xut xăng gi bán ra th trường thu li nhun cao, gây tht thu cho ngân sách Nhà nước, làm nh hưởng không nh đến quyn li người tiêu dùng.

Đ thc hin hành vi buôn lu, các đi tượng hình thành các đường dây khép kín, c trên b và ngoài bin, phân chia thành các cung đon. Đc bit, hu hết các phương tin vn chuyn xăng du lu đu trang b ra-đa đnh v hin đi đ rà quét, phát hin t xa và sn sàng ln trn khi có tàu ca lc lượng chc năng tun tra, kim soát trên bin.

Nguy him hơn, các tàu buôn lu xăng du ca nước ngoài còn được trang b vũ khí nóng sn sàng chng tr lc lượng chc năng. Bên cnh đó, các đi tượng buôn lu thường xuyên thay đi phương thc hot đng cũng như đa đim giao nhn hàng. Thường chúng thc hin ti khu vc không có sóng đin thoi, ch s dng đin thoi v tinh hoc máy thu phát sóng ngn đ liên lc, vì vy rt khó khăn cho lc lượng chc năng khi t chc bt gi.

Phân tích v tình trng buôn bán xăng du lu vn din biến hết sc phc tp, thm chí, có chiu hướng gia tăng vi nhiu th đon tinh vi, dn li Trung tá Nguyn Hùng Sơn, Ch huy trưởng Biên phòng Ca khu cng Bà Ra - Vũng Tàu trên Báo đin t Tui tr cho biết, hu hết các phương tin ch xăng du lu đu trang b ra-đa, đnh v hin đi đ rà quét, phát hin t xa và sn sàng ln trn khi có “biến”.

Trong đó, các đi tượng s dng nhiu “chiêu trò” như khi giao nhn hàng có th th neo, cp mn đ bơm du hoc va chy chm va bơm xăng du, khi phát hin nghi vn lin rút ng bơm ri tăng tc chy trn. Mt khác, các đi tượng liên h vi nhau bng sim rác, thường xuyên giao nhn hàng vào ban đêm. Đc bit, các tàu cá mua du ca tàu nước ngoài trên bin v bán li thì lc lượng chc năng càng khó phát hin.

Khó khăn trong phòng chng đu tranh

Dn li Thượng tá Khng Phi Trường, Hi Đoàn trưởng Hi đoàn 38 (đơn v cơ đng ca B Tư lnh B đi biên phòng), nhng năm qua, Hi đoàn 38 đã t chc các đt cao đim tn công ti phm buôn lu trên bin, đc bit là buôn lu xăng du, vn chuyn khoáng sn trái phép. Tuy nhiên, đi tượng b bt gi được ch là người vn chuyn, hoc buôn bán nh l.

Vic m rng điu tra đi vi các v buôn lu, gian ln thương mi rt khó khăn do đa bàn rng, liên quan đến nhiu đa phương, th đon ca các đi tượng tinh vi, vic xác minh đòi hi nhiu thi gian, nht là vic điu tra truy xét các phương tin vn chuyn khoáng sn.

Trong khi đó, các trang thiết b, phương tin đ phát hin đi tượng buôn lu, gian ln thương mi ca đơn v va thiếu, va lc hu.

Theo Thượng tá Khng Phi Trường, trước tình hình đó, mi khi t chc cho biên đi làm nhim v dài ngày trên bin, ch huy Hi đoàn đu t chc quán trit cho anh em và thường xuyên duy trì trao đi tin tc vi các lc lượng chc năng có liên quan như b đi biên phòng các tnh tuyến Đông Bc, Vùng I Hi quân, lc lượng Cnh sát Bin, Công an, Hi quan, Qun lý th trường trong công tác đu tranh phòng, chng buôn lu, gian ln thương mi cũng như bo v ch quyn trên khu vc vnh Bc B nên chuyến công tác nào, biên đi được c đi cũng hoàn thành xut sc nhim v, đm bo tuyt đi an toàn v người, phương tin.

Trong khi đó, chia s v khó khăn trong công tác chng buôn lu trên bin, dn li Thượng tá Bùi Văn Quyết, Hi đi trưởng Hi đi 1 trên Báo đin t Biên phòng chia s, mi khi ra bin, các biên đi ca Hi đoàn phi sn sàng đi mt vi điu kin thi tiết din biến phc tp khó lường; khí hu khc nghit, sóng gió tht thường, sương mù dày đc, nơi đa hình có nhiu bãi cn, đá ngm, lung lch nông sâu khác nhau.

Đc bit nht là mùa mưa bão và vào dp cui năm, các đi tượng buôn lu thường li dng thi tiết xu đ vn chuyn hàng hóa trái phép. Chúng li dng sóng to, gió ln, tri ti sương mù, lung lch hp, đa hình phc tp đ trn tránh, c tình b chy, gây khó khăn cho lc lượng kim tra, kim soát.

Song, vi tinh thn quyết tâm tn công ti phm đến cùng, cán b, chiến sĩ trong đơn v đã khôn khéo vn dng mi bin pháp đ hoàn thành nhim v. Thi gian qua, nhiu v buôn lu đã được Hi đoàn 38 phát hin, x lý.

Cn gia tăng chế tài x pht

Trước tình trng buôn lu xăng du din ra phc tp, gây tht thu ngân sách, nh hưởng hot đng kinh tế và an ninh quc gia, Ban Ch đo chng buôn lu, gian ln thương mi và hàng gi (Ban Ch đo 389 quc gia) đã ban hành kế hoch tăng cường thanh tra, kim tra, kim soát, ch đo các b, ngành quyết lit đu tranh ngăn chn tình trng này. Theo đó, thi gian kế hoch được phát đng và trin khai sâu rng, kéo dài trong mt năm t tháng 06/2017 đến tháng 06/2018.

Đc bit, ti Thông báo s 75/TB-VPCP, ngày 26/02/2018, Văn phòng Chính ph va có thông báo ý kiến kết luận ca Phó Th tướng Thường trc Trương Hòa Bình ti bui làm vic vi B Tư lnh Cnh sát bin Vit Nam, B Tư lnh Vùng Cnh sát bin 4 v công tác chng buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn trái phép hàng hóa trên bin.

Thông báo kết lun nêu rõ, năm 2017, mc dù gp nhiu khó khăn, thách thc nhưng vi s c gng, n lc ca c h thng chính tr và nhân dân c nước, chúng ta đã đt được nhng kết qu tích cc, toàn din trên các mt kinh tế - xã hi, quc phòng - an ninh và đi ngoi. Trong đó có đóng góp quan trng ca lc lượng Cnh sát bin Vit Nam trong công tác bo v ch quyn bin, đo, thm lc đa ca T quc; bo đm an ninh, trt t, an toàn và thc thi pháp lut trên bin, đc bit là đi vi công tác chng buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn hàng hóa trái phép trên bin.

Vì vy, đ phát huy hết vai trò là lc lượng ch công chng buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn trái phép hàng hóa trên bin, Phó Th tướng yêu cu các đng chí Th trưởng B Tư lnh Cnh sát bin Vit Nam, B Tư lnh các Vùng phi luôn xác đnh bên cnh công tác trng tâm là bo v ch quyn, bo đm an ninh, trt t, an toàn trên bin, công tác đu tranh chng buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn trái phép hàng hóa trên bin là mt nhim v quan trng, thường xuyên ca lc lượng; phi t chc quán trit và trin khai quyết lit, có hiu qu ý kiến ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph, Ban Ch đo 389 quc gia, B Quc phòng, Ban Ch đo 1389/BQP v công tác này.

Phi thng thn, nghiêm túc đánh giá nhng tn ti, hn chế trong công tác đu tranh phòng, chng ti phm, vi phm trên bin ca lc lượng. Nht là trong bi cnh hot đng buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn trái phép đi vi các mt hàng trng đim như xăng du, than khoáng sn, thuc lá, pháo n vn din biến phc tp, nhưng các v vic được các lc lượng chc năng phát hin, x lý chưa phn ánh hết và đúng vi tình hình thc tế; s v khi t, điu tra x lý hình s chiếm t l rt thp. T đó đ ra các gii pháp khc phc đ nâng cao hiu qu công tác trong thi gian ti.

Tăng cường giáo dc v tư tưởng chính tr, chuyên môn nghip v cho cán b, chiến s trong toàn lc lượng. Cng c lc lượng theo hướng tp trung, chuyên sâu, phân đnh rõ trách nhim theo đa bàn, lĩnh vc, đ cao vai trò người đng đu. Xây dng và ban hành chế đ, quy trình luân chuyn, chuyn đi v trí công tác cán b, chiến s ti các v trí nhy cm, d phát sinh tiêu cc, tham nhũng.

Đng thi tăng cường công tác thanh tra, kim tra công v đ đu tranh phòng, chng tham nhũng ngay trong ni b; x lý kp thi, nghiêm minh nhng cán b, chiến s chưa hoàn thành nhim v, tiếp tay, bo kê cho các đi tượng buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn trái phép hàng hóa trên bin. Kiên quyết “không có vùng cm” trong công tác này. Quá trình x lý các v vic c th phi có bin pháp nghip v giám sát, kim tra cht ch, không đ ny sinh trường hp người x lý vi phm thông đng, móc ngoc vi đi tượng vi phm đ kê khai không trung thc v hàng hóa b thu gi nhm hp thc h sơ làm gim mc vi phm.

Nhn din, d báo kp thi các th đon, phương thc buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn trái phép hàng hóa trên bin đ ch đng xây dng các kế hoch, phương án đu tranh phù hp, c th; trin khai các đt cao đim tn công, trn áp ti phm, to sc răn đe, phòng nga chung. Tiếp tc trin khai thc hin tt Kế hoch 410/KH-BCĐ389, ngày 10/06/2017 ca Ban Ch đo 389 quc gia v chng buôn lu, gian ln thương mi trong kinh doanh xăng du.

Phó Th tướng yêu cu lc lượng Cnh sát bin Vit Nam phi hp cht ch, thường xuyên vi các lc lượng chc năng liên quan, (Công an, B đi biên phòng, Hi quan...) làm tt công tác thu thp, chia s thông tin, điu tra cơ bn, nm chc đi tượng, đa bàn, phương thc, th đon đ cùng xác lp các chuyên án ln, làm chuyên sâu và phi m rng điu tra sau khi phá án nhm đm bo đánh đúng, đánh trúng các đu nu buôn lu, li dng chính sách tm nhp, tái xut đ vn chuyn trái phép hàng hóa trên bin, trng tâm là các đi tượng trong nước.

Kp thi tham mưu, đ xut vi Ban Ch đo 389 quc gia, B Quc phòng trong vic sa đi, hoàn thin cơ chế chính sách, các gii pháp chng buôn lu, gian ln thương mi, vn chuyn trái phép hàng hóa trên bin. Tp trung xây dng hành lang pháp lý cho hot đng ca lc lượng Cnh sát bin, đc bit là xây dng, hoàn thin Lut Cnh sát bin Vit Nam, trình Quc hi thông qua vào kỳ hp cui năm 2018./.

Tham kho t các ngun:

http://www.bienphong.com.vn/gian-nan-chong-buon-lau-tren-bien-qzg/

http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Tang-cuong-dau-tranh-chong-buon-lau-tren-bien/330382.vgp

https://tuoitre.vn/buon-lau-xang-dau-tren-bien-bang-thu-doan-tinh-vi-20180102084109173.htm

http://www.bienphong.com.vn/nhuc-nhoi-buon-lau-xang-dau-tren-bien-phia-nam/

Lê Vân (tổng hợp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan