Cập nhật ngày 28/11/2018 - 10:03:33

           

Nghị quyết số 01 năm 2019, sẽ ưu tiên những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá

- Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, dự thảo Nghị quyết số 01 tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn; ưu tiên nêu những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cần triển khai ngay năm 2019 và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Sáng ngày 27/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về Nghị quyết này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Các chỉ tiêu của dự thảo Nghị quyết số 01 đặt ra ở “cận cao” so với các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội

Nhiều điểm mới trong dự thảo Nghị quyết số 01

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, dự thảo Nghị quyết số 01 tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn; ưu tiên nêu những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cần triển khai ngay năm 2019 và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Dự kiến dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 gồm những phần sau:

 Phần thứ 1: Bối cảnh tình hình và phương châm hành động, trọng tâm chỉ đạo điều hành của chính phủ năm 2019;

-Phần thứ 2: Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2019 gồm 9 nhóm, cụ thể: (1) Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; (2) Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược và đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; (3) Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội; (4) Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; (5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm những vụ án tham nhũng; (6) Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Giữ vững ổn định chính trị xã hội và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; (7) Nâng cao hiệu quả đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký; (8) Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; (9) Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể.

 Phần thứ 3: Các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết và các phụ lục kèm theo.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 có nhiều điểm mới.

Cụ thể, Nghị quyết lần này không dự thảo Phụ lục về 242 nhiệm vụ giải pháp, cụ thể của các bộ, ngành, địa phương như năm 2018; trao quyền chủ động cho các bộ, ngành, địa phương lựa chọn đưa vào chương trình hành động/văn bản điều hành của bộ, ngành, địa phương mình để thực hiện. Thay vào đó là Phụ lục phân công cụ thể các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án lớn và các nhiệm vụ điều tra cơ bản theo đề xuất của các bộ, ngành, địa phương (nếu có).

Trong đó, các nhiệm vụ, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản phải gắn kết chặt chẽ và nhằm mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm, phải có sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện, cấp trình và văn bản giao nhiệm vụ cụ thể. Đối với các nhiệm vụ, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản do Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương giao nhiệm vụ, cấp trình là Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đề nghị không tổng hợp vào Phụ lục này, giao quyền chủ động cho các bộ, ngành, địa phương lựa chọn đưa vào chương trình hành động/văn bản điều hành của bộ, ngành, địa phương mình để thực hiện.

Thứ hai, Dự thảo Nghị quyết lần này sẽ lồng ghép việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết điều hành năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng nội hàm chủ đề điều hành kinh tế-xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”, bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ. “Tăng tốc trong điều hành, thực thi nhiệm vụ và kết quả thực hiện ở cả các cấp Trung ương và địa phương”, Phó Thủ tướng nhận định.

Về bố cục, nội dung của dự thảo Nghị quyết số 01, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kến hoạch và Đầu tư kế thừa cách làm của năm 2018, bảo đảm tính khoa học, với các phụ lục về các nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng. Tuy nhiên, dự thảo không nêu hết các nhiệm vụ cho các bộ, ngành địa phương mà đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng trong những năm gần đây (Kết luận 37), các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội (Nghị quyết 69), kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước (Nghị quyết 70), phân bổ ngân sách Trung ương (Nghị quyết 73)...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn lọc các nhiệm vụ, đề án lớn để làm trong năm 2019 và các đề án nhiệm vụ khác chưa xong gắn với Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 gần đây để đưa vào dự thảo Nghị quyết số 01.

“Người đứng đầu phải thay những cá nhân không làm được việc”

Tại cuộc họp, về các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm 2019, Phó Thủ tướng nêu tinh thần của Chính phủ là phấn đấu các chỉ tiêu của dự thảo Nghị quyết số 01 đặt ra ở “cận cao” so với các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội giao cho Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2019, Chính phủ muốn tập trung thực hiện 2 việc là xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện. Cụ thể, trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng kinh tế và củng cố nền tảng vĩ mô và quy định cụ thể trách nhiệm bộ ngành, địa phương, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, bao gồm cả xử lý cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian thực hiện và bố trí không đúng cán bộ triển khai nhiệm vụ.

“Người đứng đầu phải thay những cá nhân không làm được việc”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ quan trọng để thực thi trong năm 2019 về chỉ đạo sắp xếp cấp xã, phường không chỉ bảo đảm chỉ tiêu về dân số, đất đai mà bảo đảm yếu tố lịch sử, địa lý và văn hoá; Bộ Nội vụ hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm và có kế hoạch thực hiện Nghị quyết cải cách tiền lương của Trung ương từ năm 2021; Bộ Giao thông vận tải triển khai 2 dự án cấp bách là cao tốc Bắc-Nam phía đông và sân bay Long Thành, hoàn tất việc gỡ bỏ các vướng mắc của BOT, hoàn thành xây dựng cầu Vàm Cống, chuẩn bị các dự án cho giai đoạn 2021-2015...

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị quyết 01; giao Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc góp ý xây dựng dự thảo và Kế hoạch hành động trong thực thi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nội dung nghị quyết không quá dài, nhưng phải làm rõ các nhiệm vụ

Thủ tướng: Số lượng cần đi liền với chất lượng tăng trưởng

Chiều ngày 27/11/2018, sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nội dung nghị quyết không quá dài, nhưng phải làm rõ các nhiệm vụ, có các đề án cụ thể kèm theo với tinh thần thực hiện nghiêm Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, duy trì tốc độ tăng trưởng và các mặt đời sống xã hội. Các chỉ tiêu Chính phủ giao trong Nghị quyết phải mang tính phấn đấu cao hơn với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, quyết liệt, “hành động và hành động hơn nữa để phục vụ nhân dân”, thể hiện khát vọng dân tộc, phải bàn tiến chứ không bàn lùi.

Quán triệt phát huy dân chủ rộng rãi, Thủ tướng yêu cầu, sau khi hoàn thiện dự thảo, cần tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành. “Làm điều hành, quản lý Nhà nước phải lắng nghe nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời xử lý, giải quyết tốt hơn, không chỉ những chỉ tiêu pháp lệnh mà Đảng, Quốc hội giao, mà giải quyết cả các bức xúc, điểm nghẽn trong xã hội. Như vậy, Nghị quyết có sức sống, bám sát thực tiễn, chỉ viết theo sách vở thì không ổn”.

Đối với dự thảo Nghị quyết 19, Thủ tướng quán triệt, cần sớm ban hành ngay từ đầu năm, cùng thời điểm với Nghị quyết 01, với quan điểm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cần tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu với quyết tâm phấn đấu cao nhất, rõ ràng, minh bạch hơn và dễ giám sát, đánh giá. Thủ tướng nhất trí, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu cụ thể và cho rằng, cần có đánh giá nghiêm túc, khách quan việc thực hiện với chế tài xử lý cương quyết, nghiêm minh như công khai các bộ, ngành, địa phương không thực hiện tốt, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Về kinh tế vĩ mô, Thủ tướng đề nghị cần phối hợp tốt các chính sách để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đơn cử như phối hợp chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa.

Tăng trưởng kinh tế được coi là trọng tâm. Không được chủ quan, tăng trưởng nhanh là tốt, nhưng quan trọng là phải giữ được sự ổn định và tâm lý kỳ vọng tích cực. Số lượng cần đi liền với chất lượng tăng trưởng. 

Về chính sách tài khóa và đầu tư công, phải tiếp tục tái cơ cấu ngân sách để bảo đảm đầu tư, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên một cách thực sự. Bộ Tài chính cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng lãng phí. Phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, tiến độ dự án đầu tư; thúc đẩy một số công trình quan trọng. Xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập về BOT, BT theo Nghị quyết của Quốc hội. Theo Thủ tướng, có vấn đề xã hội rất quan tâm là đề án cải cách thuế để trình Quốc hội xem xét. Bộ Tài chính cần đặc biệt quan tâm vấn đề này để người dân hiểu, ủng hộ, tránh hiểu sai, hiểu nhầm.

Thủ tướng lưu ý việc kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế.

Về chính sách lĩnh vực công nghệ, cần thúc đẩy Chính phủ điện tử, đẩy mạnh thanh toán điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển doanh nghiệp công nghệ, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao. “Đây là mục tiêu rất lớn đối với tất cả các bộ, ngành, địa phương”. Bộ Thông tin và Truyền thông phải chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan triển khai cụ thể việc đưa công nghệ mới, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, Nghị quyết cần đề cập nhiều hơn đến lĩnh vực xã hội, một lĩnh vực có nhiều vấn đề người dân quan tâm.

“Mong các đồng chí xắn tay áo vào để triển khai quyết liệt hơn”, Thủ tướng bày tỏ./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan