Cập nhật ngày 07/07/2013 - 05:02:25

           

Năm 2014, GDP dự kiến tăng 6%

- Trên cơ sở đánh giá về tình hình kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến có 13 trên tổng số 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2013 có triển vọng đạt và vượt kế hoạch.

Dự báo 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Cụ thể, trong tổng số 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, GDP năm 2013 sẽ tăng khoảng 5,5%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Phân tích riêng về lạm phát, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng cuối năm có thể tăng cao hơn so với đầu năm do tác động của các giải pháp thúc đẩy tăng tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đồng thời một số mặt hàng do Nhà nước quản lý giá vẫn đang tiếp tục trong lộ trình điều chỉnh tăng giá như giá vé tàu, than, dịch vụ y tế, giáo dục… nhưng chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2013 dự báo sẽ được kiềm chế ở mức khoảng 7% (chỉ tiêu của Quốc hội là 8%). 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ tiêu Thu ngân sách nhà nước năm 2013 dự báo sẽ đạt dự toán do một số yếu tố tích cực có thể làm tăng nguồn thu trong 6 tháng cuối năm. Đó là:

 (i) Thu từ thuế nhập khẩu sẽ cao hơn so với 6 tháng đầu năm khi nhu cầu nhập khẩu hàng hoá tăng;

 (ii) Thu nội địa cũng có thể được cải thiện khi các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô như xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng, tăng cường chi đầu tư công, thúc đẩy tín dụng cho hoạt động cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội bắt đầu phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởngđến khả năng đạt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013, như việc thực hiện các giải pháp miễn giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm, đồng thời thu từ dầu thô có thể có thể thấp hơn năm 2012 do sản lượng dự toán thấp hơn và giádầu bình quân trên thị trường có xu thế giảm.

 Hai chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP và tỷ lệ che phủ rừng. Riêng về chỉ tiêu thứ nhất, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2013, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt 1.074 nghìn tỷ đồng, bằng 29% GDP (chỉ tiêu của Quốc hội là 30% GDP).

Dự kiến thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ đề ra cho năm 2013 như sau:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Chỉ tiêu Quốc hội

Ước thực hiện năm 2013

 

1.

 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

5,5

5,5

 

2.

 

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu

%

10

10,9

 

3.

 

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu

%

8

7,1

 

4.

 

Bội chi ngân sách nhà nước so với GDP

%

4,8

4,8

 

5.

 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP

%

30

29

 

6.

 

Chỉ số giá tiêu dùng

%

~8

~7

 

7.

 

Tạo việc làm

Triệu người

1,6

<1,6

 

8.

 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế

%

49

49

 

9.

 

Tỷ lệ thất nghiệp ởkhu vực thành thị

%

<4

3,48

 

10.

 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo Riêng các huyện nghèo giảm

%%

24

24

 

11.

 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

%

<16

<16

 

12.

 

Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)

Giường bệnh

22

22

 

13.

 

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg) được xử lý

%

84

85

 

14.

 

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

75

75

 

15.

Tỷ lệ che phủ rừng

%

40,7

40,5

Dự kiến các chỉ tiêu năm 2014

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 là đẩy nhanh phát triển nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân… Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể bao gồm:

- Các chỉ tiêu kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% so với năm 2013; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 9-10% so với năm 2013; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mứcdưới 10%; Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP là 4,7%; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30,0% GDP; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 7%

- Các chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường; Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người đạt 24,2 m2/người

- Các chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg) được xử lý đạt 85%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 78%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 84%; Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 81%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 84,5%.

Dự kiến một số cân đối lớn của nền kinh tế năm 2014 liên quan đến lao động và việc làm; Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước; Cân đối vốn đầu tư và phát triển; Cân đối xuất nhập khẩu; Cán cân thanh toán quốc tế; Cân đối về điện; Cân đối về lương thực.

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 đề ra như sau:

Về phát triển kinh tế tập trungđẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc tái cơ cấu và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Hỗ trợ triển khai các dự án đầu tưđã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; rà soát, xử lý và thu hồi đối với các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm tiến độ.

Ngoài ra còn tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại; Nhất quán thực hiện mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô.

Về phát triển xã hội liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội và xoá đói giảm nghèo; chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo; phát triển khoa học công nghệ; phát triển văn hoá; Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; nhất là tình trạng khiếu kiện kéo dài, tham nhũng, tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và những tiêu cực trong y tế, giáo dục.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại tố cáo; công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Dự kiến, trong tháng 9 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.

Trước ngày 20/11/2013, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, các cơ quan, đơn vị khác.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan