Cập nhật ngày 05/07/2012 - 09:06:08

           

Tình trạng “cắt khúc” kế hoạch: Đã có “thuốc chữa”!

- Nghị định Kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ tạo cơ sở pháp lý trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; khắc phục tình trạng “cắt khúc” kế hoạch từng năm như hiện nay.

Tại hội nghị “Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định kế hoạch đầu tư trung hạn” được tổ chức tại Hà Nội, ngày 5/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, việc ban hành Nghị định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; khắc phục tình trạng “cắt khúc” kế hoạch từng năm như hiện nay.

Ban soạn thảo Nghị định cho biết, trong thời gian vừa qua, cùng với các nguồn đầu tư khác vốn đầu tư NSNN và TPCP đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đất nước, tạo môi trường thuận lợi góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân.

Vốn đầu tư phát triển từ NSNN và TPCP chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 25-30%. NSNN tập trung chủ yếu cho các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường mà không có khả năng thu hồi vốn hoặc thu hồi trực tiếp.

Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển từ NSNN và TPCP còn tồn tại một số hạn chế như kế hoạch đầu tư chỉ được xây dựng cho kế hoạch hàng năm, chưa được tính tương xứng trên cơ sở các cân đối nguồn vốn nguồn lực trung hạn và dài hạn, dẫn đến tình trạng bị động, mất cân đối trong bố trí nguồn tài chính của ngân sách trung ương.

Tiếp đó, do việc phân cấp thẩm quyền quản lý đầu tư chưa hợp lý, triển khai thực hiện không nghiêm túc đã dẫn đến tình trạng các Bộ, ngành, địa phương phê duyệt quá nhiều dự án vượt trội quá khả năng nguồn lực nguồn vốn NSNN và TPCP.

Việc bố trí vốn đầu tư dài hạn, manh mún, thời gian thi công các dự án kéo dài, tăng chi phí, dẫn đến hiệu quả đầu tư kém, gây lãng phí nguồn lực Nhà nước…

Các quy định về ứng trước vốn kế hoạch và hoàn thành vốn ứng trước không được chấp hành nghiêm chỉnh dẫn đến nợ đọng kéo dài, gây khó khăn trong cân đối NSNN và bố trí kế hoạch đầu tư từ vốn NSNN và TPCP.

Trước tình hình đó, căn cứ vào Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn TPCP, Nghị định Kế hoạch đầu tư trung hạn được xây dựng nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư nhà nước một cách chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí, cũng như tình trạng “cắt khúc” kế hoạch từng năm như hiện nay.

Dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư trung hạn được kết cấu thành 6 chương, 35 điều. Kế hoạch đầu tư trung hạn được xây dựng để chế định các quy định pháp luật về kế hoạch, phê duyệt kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư từ trái phiếu Chính phủ (TPCP) phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Hà Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan