Cập nhật ngày 22/03/2015 - 21:13:56

           

Để Đề án tinh giản biên chế không rơi và tình trạng “đánh trống, bỏ dùi”

- Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời" tối 22/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, trong năm 2015, sẽ tiến hành Đề án tinh giản biên chế và sẽ kéo dài đến năm 2021.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

 

Đề án tinh giản biên chế lần này có mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Chọn lựa được những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tinh giản biên chế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Do đó, cần “chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện đề án, chỉ rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhất là xác định trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho hay, phạm vi điều chỉnh của Đề án gồm tất cả cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của cả hệ thống chính trị, gồm tất cả cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn.

Đây là một nội dung các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải quan tâm. Khi tiến hành triển khai Đề án, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng một kế hoạch về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mười năm qua nước ta đã thực hiện tinh giản biên chế 3 lần, nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.Vì vậy, Đề án về tinh giản biên chế lần này đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai, tổ chức chỉ đạo thực hiện, cụ thể là:

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cho cán bộ, công chức, viên chức và để tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ hai, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, để trên cơ sở đó bố trí số biên chế hợp lý cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong quá trình thực hiện đề án, chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế tinh giản và nghỉ hưu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ trưởng, những giải pháp này có những điều mới so với những kế hoạch, đề án trước đây.  Cụ thể là:

- Xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó xác định biên chế phù hợp đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trong thực hiện, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành tổ chức chỉ đạo thực hiện.

- Giao thẩm quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

 

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan