Cập nhật ngày 29/06/2015 - 15:56:27

           

6 tháng cuối năm: Liệu tăng trưởng xuất khẩu có khả quan?

- Theo nhận định của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trở lại theo diễn biến xu hướng “đầu năm giảm, giữa và cuối năm tăng trở lại”.

Kim ngch xut khu gp “khó” vì nông nghip

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngch hàng hóa xut khu tháng 06 đt 14,3 t USD, tăng 4,4% so vi tháng trước.

Tính chung 6 tháng đu năm nay, kim ngch hàng hóa xut khu ước tính đt 77,7 t USD, tăng 9,3% so vi cùng kỳ năm trước, thp hơn mc tăng 15,4% ca 6 tháng năm 2014. Mc gim đơn giá bình quân th hin mt s mt hàng, như: du thô gim 47,6%; cao su gim 22,4%; go gim 4,7%; sn và các sn phm sn gim 5,3%...

Đáng chú ý, trong tng kim ngch hàng hóa xut khu 6 tháng, khu vc kinh tế trong nước đt 22,8 t USD, gim 2,9%; khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) đt 54,9 t USD, tăng 15,3%, thp hơn mc tăng 16,1% ca cùng kỳ năm 2014 và chiếm 70,6% tng kim ngch xut khu, mc cao nht t trước đến nay. Nếu tr du thô thì khu vc này chiếm 67,8% tng kim ngch xut khu và tăng 20,8%, cao hơn mc tăng 16,8% ca cùng kỳ năm trước.

“Điu này cho thy s st gim ch yếu là do du thô trong khi xut khu các mt hàng khác tăng mnh”, cơ quan thng kê nhn đnh.

Điu vô cùng lo lng đó là, trong s các mt hàng có kim ngch gim nhiu so vi cùng kỳ năm trước, thì đáng lưu ý là mt hàng nông, thy sn. Đin hình là: thy sn đt 3 t USD, gim 14,5%; cà phê đt 1,4 t USD, gim 34,8%, (lượng gim 35,5%); go đt 1,3 t USD, gim 8,9%, (lượng gim 4,4%)...

Phân tích v vn đ này ti Hi ngh giao ban sn xut B Kế hoch và Đu tư ngày 23/06/2015, bà Nguyn Thúy Hin, Phó V trưởng V Kế hoch Đu tư (B Công Thương) cũng bày t s quan ngi trong vn đ xut khu. Bi l xut khu ca doanh nghip "ni" vn rt khó khăn và yếu thế hơn hn doanh nghip nước ngoài. Đây là thc trng đã tn ti trong nhiu năm va qua.

Theo bà Hin, kim ngch xut khu gim vn ch yếu là do nhóm hàng xut khu nông lâm thy sn, khoáng sn gim c v giá ln sn lượng.

“Điu đáng bun là nông nghip đang 6 tháng đu năm đang mc tăng trưởng thp nht so vi cùng kỳ 3 năm qua. Giá tr sn xut toàn ngành sn xut nông, lâm nghip và thy sn 6 tháng đu năm 2015 ước đt 489 nghìn t đng, tăng 2,41% so vi cùng kỳ năm trước”, bà Hin cho biết.

Cn có chính sách hp lý v đu ra đ tăng xut khu hàng nông sn

Trên thc tế, vic kim ngch xut khu không tăng trưởng mnh như nhng năm trước đã được B Công Thương d báo ngay t cui năm 2014.

B này đưa ra nhn đnh trên cơ s cho rng, năm 2015, kinh tế thế gii phc hi dn đến ngun cung hàng hóa tr nên di dào và hàng Vit Nam phi cnh tranh mnh vi hàng ca các quc gia khác. Bên cnh đó, nhu cu nhiu mt hàng nông sn Vit Nam có thế mnh trên thế gii đã chm ngưỡng, dn đến xut khu các mt hàng này gp nhiu khó khăn hơn.

Mc dù không tăng trưởng mnh so vi nhng năm trước đây, nhưng theo B Công Thương, kim ngch xut khu s dn tăng trưởng tr li trong nhng tháng tiếp theo và mc tiêu tăng trưởng khong 10% so vi cùng kỳ hoàn toàn có kh năng đt được. Bi theo xu hướng ca các năm trước, kim ngch xut khu s gim trong nhng tháng đu năm và tăng trưởng tr li nhng tháng gia và cui năm.

Phát biu ti cuc hp ca B Công Thương trong tháng 6, ông Phan Văn Chinh, Cc trưởng Cc Xut nhp khu (B Công Thương) cho biết, d kiến, theo thông l hàng năm, kim ngch xut khu ca 6 tháng đu năm s đt khong 44% kế hoch c năm, chính vì vy, vi 47% kế hoch đt được sau 6 tháng, kh năng kim ngch xut khu năm 2015 vn đt mc tiêu tăng khong 10% so vi năm 2014, đúng như con s được Quc hi giao.

Ông Chinh cũng cho biết thêm, mt trong nhng mt hàng gp khá nhiu khó khăn trong nhng tháng đu năm là thy sn. Tuy nhiên, theo Hip hi Chế biến và Xut khu thy sn Vit Nam, theo quy lut, kim ngch xut khu thy sn thường gim nhng tháng đu năm và tăng trưởng mnh quý III và IV. Chính vì vy, dư đa tăng trưởng xut khu cho mt hàng này vn tương đi ln.

Tuy nhiên, đ “cu cánh” cho xut khu 6 tháng cui năm cũng không h đơn gin. Chia s v nhng gii pháp đy mnh xut khu thi gian ti, Th trưởng B Công Thương, ông Trn Tun Anh cho hay, phi có s phi hp cht ch hơn gia các cơ quan qun lý nhà nước đ gii quyết khó khăn cho doanh nghip XK.

Th trưởng B Công Thương nhn mnh: “Kết qu xut khu c năm 2015 có th vn kh quan, nhưng Chính ph đã yêu cu phi đánh giá li nguyên nhân ca s suy gim xut khu, đc bit trong khi các doanh nghip nhà nước, t đó tìm hướng gii quyết. Nhiu mt hàng xut khu ch lc ca ta như nông sn đã bc l sc cnh tranh kém”.

“Vy vn đ xây dng quy hoch ra sao, tái cơ cu nông nghip như thế nào cn được xác đnh li rõ ràng trong thi gian ti, t đó tìm gii pháp ti ưu tăng trưởng xut khu bn vng”, ông Tun Anh đ xut.

Cũng trăn tr v vn đ này, ti cuc hp báo v kinh tế 6 tháng đu năm din ra chiu 26/6, Tng Cc trưởng Tng cc Thng kê, ông Nguyn Bích Lâm cũng bày t lo lng, “nếu không có chính sách và gii pháp tt đ khc phc các khó khăn do hn hán thiên tai dch bnh, cơ cu ging cũng như có chính sách hp lý v đu ra đ tăng xut khu hàng nông sn, thì ngành nông nghip s rt khó khăn”./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan