Cập nhật ngày 24/08/2016 - 14:10:15

           

Ủy ban quản lý DNNN không phải là “siêu bộ”

- Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp không phải là siêu bộ mà là cơ quan thực hiện đúng chức năng chủ sở hữu; không có chuyện cơ quan này xuống điều hành từng doanh nghiệp.

Ngày 23/08/2016, Vin Nghiên cu Qun lý Kinh tế Trung ương (CIEM) t chc Hi tho “Cơ quan chuyên trách đi din ch s hu nhà nước đi vi vn nhà nước ti doanh nghip: Kinh nghim quc tế và bài hc đi vi Vit Nam”.

Thành lp y ban quản lý DNNN: Không có chuyện bàn lùi

Theo D tho Ngh đnh v thc hin các quyn và trách nhim ca cơ quan đi din ch s hu nhà nước vừa được B Kế hoch và Đu tư ly ý kiến góp ý, trong đó, cơ quan son tho đã đ xut thành lp y ban qun lý, giám sát vn và tài sn nhà nước ti doanh nghip làm cơ quan chuyên trách thc hin quyn đi din ch s hu nhà nước ti các doanh nghip. Tuy nhiên, ti hi tho khá nhiu chuyên gia và nhà qun lý trong nước đt câu hi v tính kh thi ca y ban này.

Phát biu ti hi tho ông Dag Detter, C vn Ngân hàng Thế gii cho rng, trong qun lý tài sn nhà nước, cht lượng qun lý là rt quan trng. Và đ làm được điu này cn phi tách bch được chc năng qun lý nhà nước và chc năng qun lý ca doanh nghip.

Tuy nhiên, ông Dag Detter li nghi ng v quyết tâm chính tr ca Vit Nam. Bi, ông cho rng: “10 năm qua, Vit Nam đã bàn đến vn đ này, nhưng chưa đi đến đâu. Vic thành lp y ban chc chn s nh hưởng đến lãnh đo các tp đoàn, doanh nghip nhà nước. Phn ng ca h s ra sao? y ban s đem li li ích gì cho h?...”. 

Bên cnh đó, cũng còn nhng ý kiến lo ngi v tính hiu qu ca y ban, ông Cn Văn Lc, hàm Phó Tng Giám đc BIDV cho biết, mô hình y ban vi nhiu phòng ban có cm giác ging như mô hình qun lý hành chính trì tr. “Cơ chế đng lc đang thiếu, nếu không cn thn s li ging như SCIC”, ông Lc lo ngi.

TS. Đng Đc Đm, nguyên Phó ban Nghiên cu ca Th tướng thì nhn xét mô hình này không phi là phương án ti ưu mà ch là chuyn chc năng ch s hu t nhiu b v mt b “N+1”. Như vy, y ban hay b này s làm công vic hành chính thay các b kia mà thôi ch vn đ ct lõi là qun lý doanh nghip theo cơ chế th trường thì chưa đt được.

Trước nhng ý kiến lo ngi này, Th trưởng Đông khng đnh, lãnh đo Chính ph có quyết tâm chính tr rt cao trong vic tách chc năng s hu vn nhà nước khi chc năng qun lý doanh nghip, thm chí được đưa vào ngh quyết. V chính thng không ai nói ngược quan đim này. Quyết tâm ca Chính ph đt ra là không đ các b, đa phương có th can thip trái pháp lut vào cơ quan này.

Th trưởng cũng cho biết, hin nay có nhiu ý kiến hiu sai v chc năng, nhim v ca y ban qun lý, giám sát vn và tài sn nhà nước ti doanh nghip.

Vì vy, Th trưởng khng đnh: “Vi cách thiết kế trong tư tưởng ca chúng tôi, y ban không phi là siêu b mà là cơ quan thc hin đúng chc năng ch s hu; y ban hay b cũng ch là mt cái tên được đt tm thi. Bên cnh đó, cũng không có chuyn cơ quan này xung điu hành tng doanh nghip trong danh mc. Tư tưởng thng nht là tt c các doanh nghip hot đng như mt doanh nghip thun túy và ch vic báo cáo v cơ quan này.

Phân tích sâu hơn, Th trưởng Đông cho biết, hin nay các doanh nghip nhà nước đang phi báo cáo vi nhiu b. Ví d như: v nhân s thì báo cáo vi B Ni v, tin lương thì báo cáo vi B Lao đng - Thương binh - Xã hi, chuyên môn thì báo cáo vi b ch qun, tài chính thì báo cáo vi B Tài chính, v chiến lược hot đng, v các d án ln thì báo cáo vi B Kế hoch và Đu tư...

                                             Th trưởng Đng Huy Đông khng đnh quyết tâm chính tr trong vic thành lp y ban

"Do đó, hu hết các doanh nghip nhà nước đu nói là mun báo cáo v mt nơing h mô hình u ban chuyên trách”, Th trưởng khng đnh.

Bên cnh đó, nếu như doanh nghip nhà nước vn nm trong b chuyên ngành, thì mc tiêu đm bo cnh tranh gia các doanh nghip s khó được thc hin, do khó có th to môi trường kinh doanh bình đng gia các doanh nghip nhà nước vi các thành phn kinh tế tư nhân hoc nước ngoài.

Ngoài ra, vic đ chc năng qun lý và s hu vn, cũng khiến cho nhiu nước không công nhn Vit Nam là nn kinh tế th trường. Theo Th trưởng Đông, trong hi nhp nếu hai chc năng này chưa tách bch, nhiu nước cho rng có s nhp nhng nên không nhng không công nhn nn kinh tế th trường, mà còn b đánh giá tín nhim thp.

S chn mô hình cơ quan chuyên trách phù hp nht vi Vit Nam

Quyết tâm thành lp cơ quan chuyên trách thc hin quyn đi din ch s hu nhà nước ti các doanh nghip đã có. Tuy nhiên, vn đ hin nay là chn mô hình nào phù hp nht vi Vit Nam.

Ti hi tho, các chuyên gia ca Ngân hàng thế gii đưa ra hai mô hình cơ quan chuyên trách qun lý doanh nghip nhà nước Trung Quc và Singapore. Đi vi mô hình Sasac ca Trung Quc, ông William Mako, c vn ca Ngân hàng Thế gii cho biết, h có thành công và có tht bi, tht bi ca h là đ cơ quan đa phương, b ngành can thip nhiu vào hot đng nghip v ca mình; lãnh đo vn hưởng lương, qun lý theo kiu hành chính. Còn mô hình Temasek (Singapore) được xem là thành công nht vì hot đng mô hình qu đu tư, mi hot đng kinh tế tách bch và được kim soát bng cơ chế kinh tế th trường.

Tuy nhiên, theo Th trưởng Đông, Sasac, Temasek hay bt kỳ mô hình nào thì cũng cn phi nghiên cu và xem xét. Th trưởng cho rng các mô hình trên khác hn vi Vit Nam. “Temasek tha vn, h đi kinh doanh vn, nên làm theo h thun túy không đúng. Làm như SCIC thi gian qua là không n, đi đu tư c vào thương mi thun túy. Mi quc gia phi chn cho mình mô hình phù hp và tt nht cho đt nước, trong đó nguyên tc ln nht cn phi đm bo, đó là: cnh tranh, công bng, minh bch và trách nhim gii trình”.

Th trưởng nhn mnh: “Khi lp cơ quan chuyên trách, doanh nghip khác doanh nghip tư nhân cái gì cn làm rt rõ. Doanh nghip ch làm, nhng vic khu vc tư nhân không tham gia. Không hà c gì phi nhy ra cnh tranh vi doanh nghip tư nhân trong lĩnh vc mà doanh nghip tư nhân làm được, làm tt đ ri các b, ngành li xây dng các chính sách bo h, ưu đãi các doanh nghip trên mt cách phi th trường”./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan