Cập nhật ngày 18/01/2014 - 15:11:58

           

Sẽ hạn chế các hoạt động xúc tiến đầu tư đơn lẻ

- Nhằm khuyến khích các hoạt động xúc tiến đầu tư, ngày 14/01/2014 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTg về Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Quyết định nêu rõ, các hoạt động xúc tiến đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc khuyến khích các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính liên ngành, liên vùng; hạn chế thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư đơn lẻ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, cần đảm bảo tính khả thi về nội dung, phương thức, thời gian, địa điểm, kinh phí và tiến độ triển khai.

Hoạt động xúc tiến đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, ngành và địa phương; Phù hợp với định hướng của Chính phủ về thu hút đầu tư và có tác động thiết thực đến việc thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tư ban hành hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, tiêu chí xây dựng danh mục.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin về tình hình xúc tiến đầu tư trên phạm vi cả nước; hỗ trợ và cung cấp thông tin có liên quan cho các bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ban quản lý trong việc thực hiện hoạt động đầu tư.

Các bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ban quản lý tổng hợp, báo cáo tình hình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quý, 6 tháng và hàng năm.

Kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư được phân bổ từ nguồn ngân sách nhà nước và từ huy động các nguồn lực xã hội. Khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội, nhưng yêu cầu phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng, phù hợp với kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư đã được phê duyệt; bảo đảm cân đối lợi ích chung của xã hội và nhà tài trợ./.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan