Cập nhật ngày 09/11/2013 - 15:45:53

           

Chỉ khởi công các dự án thực sự cấp bách đáp ứng 3 điều kiện

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 theo các quy định.

Tại văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, việc phân bổ vốn NSNN năm 2014 phải quán triệt và thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

- Phải nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm đã được Quốc hội thông qua.

- Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2014-2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 25/6/2013 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 14/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ, trong từng ngành, lĩnh vực, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013, nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2014); vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA (trừ các dự án trọng điểm dự kiến sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016); các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành, phát huy hiệu quả.

Riêng về việc khởi công mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách kèm thêm 3 điều kiện:

Thứ nhất, đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 25/6/2013 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 14/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ.

Thứ hai, xác định rõ nguồn vốn phù hợp với nhiệm vụ chi và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách (đã có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền). Quyết định phê duyệt dự án và thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31/10/2013.

Thứ ba, các địa phương không được sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu nguồn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án sử dụng vốn vay ngân sách địa phương chưa thẩm định vốn hoặc phê duyệt phần vốn ngân sách trung ương cao hơn mức vốn đã thẩm định.

Để đảm bảo tiến độ, thời gian phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 đúng thời hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương danh mục dự án về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 12/11/2013./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan