Cập nhật ngày 04/09/2013 - 16:30:50

           

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1531/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo nội dung quyết định, mục tiêu của đề án là nhằm xây dựng các khu kinh tế (KKT) cửa khẩu tại các khu vực biên giới theo hướng đồng bộ, hiện đại, trở thành các vùng kinh tế động lực của từng tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Đến năm 2020 cả nước quy hoạch 26 KKT cửa khẩu, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng và mô hình tổ chức quản lý, cơ chế chính sách cho một số KKT cửa khẩu hoạt động hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, các hoạt động vi phạm pháp luật  liên quan đến kinh tế cửa khẩu.

Cụ thể theo quy hoạch, trong giai đoạn 2013-2020 sẽ không bổ sung thêm các khu KKT cửa khẩu vào quy hoạch và chưa xem xét thành lập mới các KKT cửa khẩu đã có trong quy hoạch phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam do Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008. Sáp nhập 3 KKT cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang thuộc tỉnh Cao Bằng thành Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng để tạo thuận lợi trong quản lý và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm đúng tiêu chí và điều kiện “bao gồm các đơn vị hành chính liền kề, không tách biệt về không gian” theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021-2030, chỉ xem xét thành lập các KKT cửa khẩu đã có trong quy hoạch phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ, giai đoạn 2013-2015 sẽ sử dụng nguồn vồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đối với nhóm 8 KKT cửa khẩu đã được lựa chọn để tập trung đầu tư tại văn bản số 2074/TTg-KTTH  ngày 7/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ tối thiểu 70% tổng nguồn vốn trong kế hoạch hằng năm hỗ trợ cho các KKT cửa khẩu.

Giai đoạn sau 2015, đánh giá, xếp loại các KKT cửa khẩu theo các tiêu chí và điều kiện được phê duyệt để lựa chọn, tập trung đầu tư. Đối với các KKT cửa khẩu không được lựa chọn, tập trung đầu tư, các địa phương chủ động huy động các nguồn vốn và hình thức đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của KKT cửa khẩu được thành lập tại địa phương, ngân sách Trung ướng sẽ có vai trò hỗ trợ một phần.

 

Phương Anh

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan