Cập nhật ngày 03/03/2013 - 11:37:31

           

Năm 2013: Sẽ lựa chọn ít nhất 5 dự án để thí điểm PPP

- Trong Kế hoạch hành động năm 2013 của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), Trưởng ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2013, trên cơ sở kết quả đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn tối thiểu 05 dự án thực hiện đầu tư thí điểm.

Việc phê duyệt Danh mục dự án PPP để coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2013 của chương trình PPP. Dự kiến tháng 11 năm nay, danh mục dự án này sẽ được phê duyệt.

Trong năm 2013, việc hoànthiện cơ bản hành lang pháp lý trong việc thực hiện thí điểm mô hình PPP theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ là một trọng tâm được nhấn mạnh. Cụ thể, sẽ tiến hành những hoạt động sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg nhằm phù hợp với điều kiện thực tế triển khai; trong đó, xem xét, sửa đổi các cơ chế, chính sách đặc thù của Nhà nước hỗ trợ các dự án PPP thí điểm.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện: (1) Hướng dẫn về lựa chọn dự án PPP, sử dụng Quỹ hỗ trợ chuẩn bị dự án (PDF); (2) Hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP; (3) Quy định về quy trình, thủ tục giải ngân và cơ chế quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước đối với các dự án PPP; (4) Cơ chế đặc thù hỗ trợ các dự án PPP, trong đó bổ sung các chính sách về thuế và ưu đãi đầu tư.

Để các dự án PPP thí điểm thực hiện thành công, rất cần có nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước, năm 2013, Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí nguồn vốn ngân sách tập trung ở Trung ương (khoảng 20 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2013-2015) dành riêng cho vấn đề này. Quỹ này gọi tắt là PDF.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng quy chế hoạt động đối với Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ cần thiết phải làm trong năm 2013 đó lànâng cao năng lực về PPP cho cán bộ, công chức tại cơ quan Trung ương và địa phương trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ về PPP, cụ thể gồm:

- Khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng Kế hoạch đào tạo, tăng cường năng lực, kèm theo đề xuất nguồn lực để thực hiện kế hoạch trong ngắn hạn và trung hạn.

- Trong năm 2013, thực hiện đào tạo, tăng cường năng lực về PPP, trước mắt tập trung đối với các cán bộ, công chức thuộc Tổ công tác liên ngành về PPP, các đơn vị chuyên trách, chủ trì về PPP và các đơn vị đầu mối, trực tiếp thực hiện dự án PPP tại các Bộ, ngành và địa phương có dự án PPP thí điểm.

Mô hình đầu tư PPP cũng được nhà đầu tư nước ngoài, quan tâm và hỗ trợ vốn. Vì thế, năm 2013, Ban chỉ đạo cũng sẽ rà soát các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các Tổ chức tài chính, nhà tài trợ nước ngoài (đặc biệt nguồn vốn ODA) cho việc nghiên cứu, phát triển mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa Nhà nước và Tư nhân đang triển khai tại các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Nghiên cứu, đề xuất phương án phối hợp hành động nhằm thống nhất và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ, các mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa Nhà nước và Tư nhân từ các Nhà tài trợ, các Tổ chức tài chính quốc tế.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ
THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I. Hoàn thiện cơ bản hành lang pháp lý cho giai đoạn thí điểm

1

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg nhằm phù hợp với điều kiện thực tế triển khai.

Tháng 4

Bộ KH&ĐT

Các Bộ, ngành, địa phương

2

Ban hành Hướng dẫn về lựa chọn dự án PPP và sử dụng Quỹ hỗ trợ lập đề xuất dự án (PDF).

Tháng 4

Bộ KH&ĐT

Bộ TC

3

Nghiên cứu xây dựng quy chế hoạt động đối với Quỹ cơ sở hạ tầng.

Trong năm

Bộ TC

Bộ KH&ĐT

4

Ban hành Hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP.

Quý III

Bộ KH&ĐT

Các Bộ, ngành, địa phương

5

Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục giải ngân và cơ chế quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước đối với các dự án PPP.

Quý IV

Bộ TC

Bộ KH&ĐT

6

Xây dựng Cơ chế đặc thù hỗ trợ các dự án PPP, trong đó bổ sung các chính sách về thuế và ưu đãi đầu tư.

Quý IV

Bộ KH&ĐT và Bộ TC

Các Bộ, ngành, địa phương

II. Lựa chọn dự án PPP thí điểm

1

Tập trung nghiên cứu, đề xuất các dự án có tính thương mại cao, quy mô và lĩnh vực phù hợp; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá.

Tháng 4

Các Bộ, ngành, địa phương

Bộ KH&ĐT

2

Rà soát các đề xuất dự án PPP của các Bộ, ngành và địa phương; đánh giá, tổng hợp trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Quý II

Bộ KH&ĐT

Các Bộ, ngành, địa phương

3

Ban Chỉ đạo xem xét phê duyệt lựa chọn tối thiểu 05 dự án thực hiện đầu tư thí điểm.

Quý III

Ban Chỉ đạo PPP

Bộ KH&ĐT

4

Phê duyệt Danh mục dự án PPP thí điểm đầu tư theo mô hình PPP.

Tháng 11

Trưởng Ban CĐ và VPCP

Bộ KH&ĐT

III. Bố trí nguồn vốn ngân sách tập trung ở Trung ương

1

Trình Chính phủ phương án bố trí nguồn vốn ngân sách tập trung ở Trung ương (khoảng 20 nghìn tỷ VNĐ) dành riêng để sẵn sàng phân bổ cho các dự án PPP được lựa chọn thí điểm.

Tháng 9

Bộ KH&ĐT

Bộ TC

2

Hoàn thiện thủ tục hình thành quỹ PDF nhằm hỗ trợ chuẩn bị các dự án PPP thí điểm.

Tháng 3

Bộ KH&ĐT

Bộ TC

IV. Tăng cường năng lực về PPP
1 Khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng Kế hoạch đào tạo, tăng cường năng lực; kèm theo đề xuất nguồn lực để thực hiện kế hoạch (trong năm 2013, tập trung đối với Tổ công tác liên ngành về PPP, các đơn vị chuyên trách, đầu mối và chủ trì về PPP). Tháng 3

Bộ KH&ĐT

 

Bộ TC

2 Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, tăng cường năng lực về PPP đã được phê duyệt. Cả năm

Bộ KH&ĐT

 

Các Bộ, ngành, địa phương
V. Sử dụng các nguồn hỗ trợ nước ngoài
1 Rà soát, xây dựng Báo cáo tổng hợp các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các Tổ chức tài chính, nhà tài trợ nước ngoài (đặc biệt nguồn vốn ODA) cho việc nghiên cứu, phát triển mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa Nhà nước và Tư nhân đang triển khai tại các Bộ, ngành và địa phương. Quý III Bộ KH&ĐT Các Bộ, ngành, địa phương
2 Nghiên cứu, xây dựng Cơ chế phối hợp hành động nhằm thống nhất và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ, các mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa Nhà nước và Tư nhân từ các Nhà tài trợ, các Tổ chức tài chính quốc tế. Quý IV Bộ KH&ĐT Các Bộ, ngành, địa phương

 

An Nhi

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan