Cập nhật ngày 24/01/2013 - 14:06:30

           

Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về ODA

- Theo quyết định số 216/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 23/1/2013, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi được thành lập với Trưởng ban là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban.

Hội nghị CG 2012

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Cụ thể: Giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến chính sách, thể chế, quy trình và thủ tục trong công tác vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Xử lý kịp thời những vấn đề liên ngành, liên địa phương trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Điều hành, phối hợp linh hoạt để tháo gỡ kịp thời hoặc giúp Thủ tướng chỉ đạo giải quyết những ách tách vượt thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn này.

Tại kỳ hợp Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2012, các nhà tài trợ đã cam kết viện trợ cho Việt Nam gần 6,5 tỷ USD, thấp hơn năm trước đó gần 900 triệu USD.

Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ đối thoại với các nhà tài trợ hoặc nhóm các nhà tài trợ để tạo sự đồng thuận với chủ trương, chính sách ở tầm vĩ mô của Chính phủ trong công tác vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Không những vậy, Ban Chỉ đạo còn phải tiếp thu những ý kiến phản hồi từ các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng hoàn thiện thể chế quản lý, hài hòa và tinh giản quy tình, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn này.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ./.

 

Anh Đức

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan