Cập nhật ngày 29/09/2018 - 08:50:32

           

Triển khai thu phí tự động không dừng: Không làm tăng mức phí BOT

- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg, ngày 27/3/2017.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với nhà đầu tư các dự án BOT và BOO xác định chi phí, doanh thu các dự án BOT, BOO trên cơ sở đảm bảo phương án tài chính và hiệu quả tổng thể các dự án và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc trích doanh thu của các dự án BOT để xác định doanh thu của dự án thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (Dự án ETC), đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư dự án BOT, nhà đầu tư Dự án ETC và người dân; không làm tăng mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với người tham gia giao thông so với các hình thức thu hiện hành.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT tại địa phương) quyết định phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đấu thầu để triển khai thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, đảm bảo đúng lộ trình chuyển sang thu tự động không dừng theo quy định tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14, ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg, ngày 27/3/2017 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 27/2/2018.

Trước đó, ngày 28/02/2018, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Chỉ thị nêu rõ, sau gần 1 năm thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg, ngày 27/3/2017, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu giá theo hình thức BOT, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống thu giá vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chưa ban hành các văn bản quy định cụ thể về quản lý, vận hành hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; chưa xây dựng lộ trình cụ thể để chuyển sang thu giá tự động đối với từng trạm thu giá; việc triển khai đầu tư các trạm thu giá còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông…/.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan