Cập nhật ngày 02/04/2019 - 23:17:07

           

“Tiếp vốn” cho dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

- Cụ thể, chuyển 335,018 tỷ đồng từ số vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng và 59 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng sang thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

 

Ngày 22/3/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Trên cơ sở Tờ trình số 01/CP-KTT,  ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1409/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, số vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng sẽ điều chỉnh giảm 335,018 tỷ đồng.

Số vốn này sẽ được chuyển sang kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, vốn trong nước là 272,223 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5.000 tỷ đồng và vốn dự phòng 10% là 57,795 tỷ đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trong giai đoạn 2018-2020.

Nghị quyết cũng điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59 tỷ đồng; chuyển số vốn này sang kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, vốn trong nước là 54 tỷ đồng đồng và vốn nước ngoài là 5 tỷ đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan