Cập nhật ngày 17/07/2019 - 10:11:00

           

Cần xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, ngày 03/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4538/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020.

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với ĐTCTH giai đoạn 2016-2020

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 gồm các nội dung: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo từng nguồn vốn; Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển; Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó báo cáo rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này; Các kiến nghị và giải pháp để triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019.

Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Đây là năm quyết định việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền.

Bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán

Vì vậy, nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 đó là xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020, trong đó bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, vốn cho 02 chương trình mục tiêu quốc gia, vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020; ưu tiên bố trí vốn thu hồi vốn ứng trước, đầu tư cho các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai; các dự án, công trình y tế, giáo dục, các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm tạo sức lan tỏa và kết nối phát triển; các dự án quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo; không bố trí vốn cho các dự án chưa đáp ứng điều kiện theo quy định, không có khả năng giải ngân trong năm 2020.

Việc bố trí vốn nước ngoài phải phù hợp với tiến độ giải ngân từ nhà tài trợ và tiến độ thực hiện dự án, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định vay trong năm 2020. Việc quản lý, sử dụng 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Đồng thời, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch năm 2020; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương: Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 và Lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Theo đó, việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-202, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.

Ngoài ra, phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2020.

Thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công năm 2020

Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

Một là, bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Hai là, ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa bố trí đủ vốn; thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

 Ba là, dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Bốn là, đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (ii) Đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; (iii) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đối với dự án chuẩn bị đầu tư phải có Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ, trong nguyên tắc bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020, thì mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2020 không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương (đối với chi tiết đầu tư theo ngành, lĩnh vực nguồn ngân sách địa phương) giao kế hoạch trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019.

Hơn nữa, không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Trước ngày 10/9/2019, gửi dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho Bộ KHĐT, Bộ Tài chính

Về việc tổ chức thực hiện, các bộ, ngành và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo các hướng dẫn nêu trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2019 theo quy định tại Luật đầu tư công.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/8/2019.

Trong tháng 8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nếu cần thiết).

 Trước ngày 10/9/2019, các bộ, ngành và địa phương hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Các báo cáo của các bộ, ngành và địa phương theo quy định về nội dung và thời gian nêu trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo 02 hình thức báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) và báo cáo bằng văn bản theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan