Cập nhật ngày 11/11/2019 - 14:56:30

           

Nửa đầu năm 2019, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng

- Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 10 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 7.710,5 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 7.062,8 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 1.657,6 tỷ đồng, bằng 45,9% kế hoạch, giải ngân ước đạt 1.573,7 tỷ đồng, bằng 43,6% kế hoạch; Vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 6.052,9 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch, giải ngân ước đạt 5.489,1 triệu đồng, bằng 49,9% kế hoạch. Kết quả thực hiện như sau:

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý được 7.062,8 tỷ đồng

Đối với đầu tư thủy lợi. Khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 1.227,3 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 1.022,8 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 1.094,9 tỷ đồng; Đầu tư nông nghiệp: Khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 51,8 tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch; Đầu tư lâm nghiệp: Khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 46,5 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước đạt 7,5 tỉ đồng, bằng 44,2% kế hoạch; Thủy sản: Khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 13,7 tỷ đồng, bằng 6,9% kế hoạch; Giáo dục, đào tạo: Khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 54,5 tỷ đồng, bằng 43,5% kế hoạch; Khoa học công nghệ: Khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 12 tỷ đồng, bằng 32,8% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác: Khối lượng thực hiện ước đạt 44,5 tỷ đồng, bằng 44,5% so với kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW: Khối lượng thực hiện ước đạt 119,5 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch năm, trong đó: Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 39,4 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 16,6 tỷ đồng bằng 48,4% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 61 tỷ, bằng 69,2% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 2,3 tỷ đồng, bằng 10% so với kế hoạch.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, khối lượng các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 6.052,9 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch, giải ngân ước đạt 5.489,1 tỷ đồng, bằng 49,9% kế hoạch./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan