Cập nhật ngày 28/03/2020 - 21:53:58

           

Giải quyết dứt điểm vướng mắc tại những dự án của các DN do UBQLVNN làm chủ sở hữu

- Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp làm việc để xử lý từng vấn đề thuộc trách nhiệm; rà soát lại toàn bộ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty.

Chiều  28/3, tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của doanh nghiệp do Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về xử lý vướng mắc tại một số dự án đầu tư

Tại phiên họp, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn diện những vướng mắc trong quá trình hoạt động của Uỷ ban để có cơ sở nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý.

Kết quả rà soát cho thấy, những vướng mắc trong hoạt động của Uỷ ban không chỉ phát sinh trực tiếp từ các dự án của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban theo quy định tại Nghị định số 131/NĐ-CP mà còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực khác nhau (như: công tác sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu và phá sản doanh nghiệp, quy chế tài chính, người đại diện, thuế, xử lý nhà đất, giao đất, cho thuê đất…).

Trên thực tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang xem xét, chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động nêu trên của Uỷ ban cũng như của các doanh nghiệp do Uỷ ban làm đại diện chủ sở hữu. Bên cạnh đó, một số vướng mắc khác cũng đang được xem xét, xử lý trong từng trường hợp cụ thể hoặc trong khuôn khổ các đề án, báo cáo riêng.

Do vậy, dự thảo Nghị quyết không đưa ra các giải pháp xử lý toàn diện những vướng mắc nêu trên mà tập trung vào xử lý vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục, phân định trách nhiệm giữa Uỷ ban và các bộ, ngành đối với dự án đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, hoàn thiện cơ chế chuyển giao quyền sở hữu đối với doanh nghiệp và giao kế hoạch đầu tư công.

Ngoài ra, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này còn một số quy định thiếu cụ thể hoặc không thống nhất, dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc chuyển giao dự án cho Uỷ ban.

Vì thế, ngoài giải pháp để xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, cần có phương án xử lý toàn diện bằng việc sửa đổi, bổ sung quy định của các luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ trong việc thi hành pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị ban hành Nghị quyết của Chính phủ để xử lý vướng mắc đối với dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu với các nội dung như: Giao nhiệm vụ cho các bộ tiếp tục rà soát, đề xuất phương án hoàn thiện quy định của các luật có liên quan; xử lý ngay một số vướng mắc xuất phát từ đặc thù của dự án do doanh nghiệp thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước được thành lập và hoạt động theo chủ trương lớn của Đảng về tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước, chức năng quản trị kinh doanh của DNNN theo cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các bộ, UBND đối với vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý của DNNN.

Sau hơn 1 năm hoạt động, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu, song cũng phát sinh một số tồn tại, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động, thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp cần được tháo gỡ, xử lý.

Trong bối cảnh hoàn thiện thể chế về một mô hình quản lý mới, quy mô, tác động lớn, khó tránh khỏi các vướng mắc, chồng chéo pháp luật và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng nêu rõ: “Việc triển khai thực hiện Đề án cần minh bạch, làm từng bước vững chắc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, bởi đây là vấn đề lớn, khó và phức tạp, yêu cầu đặt ra là phải hành động quyết liệt, tháo gỡ từng bước, nhưng phải khẩn trương và triệt để các vướng mắc trong hoạt động của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước và hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành xử lý vấn đề này. Trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều cuộc họp với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty để cho ý kiến, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc. Chính phủ đã giao, chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết này”, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ.

Về yêu cầu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết này, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao.

Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp làm việc để xử lý từng vấn đề thuộc trách nhiệm; rà soát lại toàn bộ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty. Kiến nghị Chính phủ xử lý dứt điểm các vướng mắc theo đúng thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, xác định rõ các vướng mắc do quy định của pháp luật, do tổ chức thực hiện, đề xuất phương án, trách nhiệm xử lý cụ thể. Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm về các kiến nghị Chính phủ trong dự thảo Nghị quyết bảo đảm giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty.

Rà soát, kiến nghị cụ thể đối với các vấn đề vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung các luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ, không nêu chung chung như “vướng mắc do quy định của pháp luật”... Báo cáo, đề xuất giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát thực hiện ngay các nhiệm vụ tồn đọng; hoàn tất thủ tục đối với các vấn đề báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền; báo cáo rõ, đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc do quy định của pháp luật; vấn đề vượt thẩm quyền, chậm chễ, trì trệ trong phối hợp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời.

“Tôi hết sức chia sẻ khó khăn với các tập đoàn, tổng công ty, cộng đồng doanh nghiệp trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhận diện đầy đủ về các khó khăn tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, đang tập trung tối đa nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và tin tưởng rằng các tập đoàn, tổng công ty, cộng đồng doanh nghiệp, người dân luôn chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành với Chính phủ trước khó khăn này và chúng ta sẽ vượt qua đại dịch, nhanh chóng trở lại quỹ đạo phát triển”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Về các kiến nghị của các bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, đánh giá tác động toàn diện để đề xuất chính sách, giải pháp; tập trung rà soát từng vấn đề thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan quản lý nhà nước; đề xuất các nhóm giải pháp chính sách toàn diện, đồng bộ, hữu hiệu triển khai được ngay, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan