Cập nhật ngày 27/12/2020 - 15:22:00

           

Năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ở mức thấp nhất trong 10 năm

- Tuy nhiên, tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Theo Tổng cục thống kê, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên nốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2020 tăng 5,7% so với năm 2019, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý IV/2020 theo giá hiện hành ước tính đạt 719,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn khu vực nhà nước tăng 17,4%; khu vực ngoài nhà nước tăng 3,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,3%.

Tính chung năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 2.164,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm trước và bằng 34,4% GDP, bao gồm: vốn khu vực nhà nước đạt 729 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng vốn và tăng 14,5% so với năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 972,2 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% và tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 463,3 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% và giảm 1,3%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2020. Cụ thể, Tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn NSNN so với năm trước các năm 2011-2020 lần lượt là: 25,9%; 15%; 1%; 0,3%; 12,4%; 16,1%; 6,6%; 12,2%; 7,1%; 34,5%. Đây là kết quả đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam.

Tốc độ phát triển và cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện các năm giai đoạn 2016-2020

(Theo giá hiện hành)

%

 

Tổng

số

Chia ra:

 

Khu vực
Nhà nước

Khu vực
ngoài Nhà nước

Khu vực có
vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài

Tốc độ phát triển

Năm 2016

108,9

107,3

109,5

110,4

Năm 2017

112,3

106,9

117,1

112,8

Năm 2018

111,2

103,8

118,5

109,8

Năm 2019

110,3

102,9

117,3

107,9

Năm 2020

105,7

114,5

103,1

98,7

Cơ cấu

Năm 2016

100,0

37,5

38,9

23,6

Năm 2017

100,0

35,7

40,6

23,7

Năm 2018

100,0

33,3

43,3

23,4

Năm 2019

100,0

31,1

46,0

22,9

Năm 2020

100,0

33,7

44,9

21,4

 Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020 ước tính đạt 466,6 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với năm trước (năm 2019 bằng 90,5% và tăng 7,1%), gồm có: vốn trung ương quản lý đạt 84 nghìn tỷ đồng, bằng 91,4% kế hoạch năm và tăng 59,7% so với năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 382,6 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% và tăng 29,9%, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 257,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,4% và tăng 29%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 105,5 nghìn tỷ đồng, bằng 95,3% và tăng 32,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 19,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109,3% và tăng 29,8%./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan