Cập nhật ngày 16/08/2014 - 14:56:25

           

Doanh nghiệp FDI sẽ được góp vốn bằng đồng Việt Nam

- Điểm mới này được quy định cụ thể tại Thông tư 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 quy định, nhà đầu tư FDI chỉ được góp vốn bằng ngoại tệ.

Theo Thông tư 19/2014/TT-NHNN, ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, doanh nghiệp FDI được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 01 ngân hàng được phép để thu tiền góp vốn đầu tư trực tiếp, thu hồi các khoản vay trong nước và nước ngoài, thu từ tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng được phép…; Chi trả tiền gốc, lãi, phí của các khoản vay trong nước và nước ngoài, chi chuyển sang tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng được phép, chi chuyển lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp, chuyển trả vốn đầu tư khi giải thể, chấm dứt hoạt động, …

Nhà đầu tư nước ngoài cũng được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động tái đầu tư tại Việt Nam.

Hướng dẫn về việc góp vốn bằng ngoại tệ, Thông tư cũng chỉ rõ, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện góp vốn đầu tư. Tương ứng với loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện góp vốn đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được mở 1 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp băng loại ngoại tệ đó để thực hiện góp vốn đầu tư.

Trường hợp thực hiện các khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở thêm tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại đông tiền đi vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiêp để thực hiện các giao dịch thu chi hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài và các giao dịch thu chi quy định tại Thông tư này.

Trường hợp có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép khác, doanh nghiệp  có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới.

Việc sử dụng lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, thông tư này cũng nêu rõ, trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Và sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tất toán phần vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam.

Theo các cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài của các địa phương, quy định của thông tư này rất tốt cho nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp FDI. Vì lâu nay, các chi phí cho giai đoạn chuẩn bị trước khi có giấy phép đầu tư của doanh nghiệp FDI như: chi phí thuê tư vấn xin giấy phép đầu tư, thuê chuyên gia từ nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu về môi trường đầu tư, khảo sát địa điểm,... cơ quan thuế của một số địa phương không hoạch toán vào chi phí của doanh nghiệp đầu tư vì trước đây chưa có quy định cụ thể. Với thông tư mới này của Ngân hàng Nhà nước, thì có thể những chi phí này sẽ có thể đưa vào chi phí hoạt động khi doanh nghiệp được cấp giấy phép.

Thông tư 19 sẽ có hiệu lực từ ngày 22/9/2014.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan