Cập nhật ngày 27/01/2015 - 21:39:20

           

Bố trí vốn trái phiếu để xây dựng hạ tầng nông thôn mới

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, ưu tiên vốn hỗ trợ cho hai nhóm xã sau:

Nhóm thứ nhất gồm các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã nghèo thuộc: Huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại.

Bên cạnh đó là các xã nghèo được hỗ trợ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội khóa XIII.

Nhóm thứ hai là 8 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương.

Quyết định nêu rõ, mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã nêu trên tối thiểu gấp 2 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2014-2016 cũng được ưu tiên vốn hỗ trợ với mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân gấp khoảng 1,6 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

Theo Quyết định, mức bố trí vốn cụ thể của cho từng xã do UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND xem xét, quyết định theo quy định.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2015 kèm chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước ngày 27/1/2015; đồng thời, thu hồi số vốn các địa phương đã ứng trước kế hoạch năm 2015 theo văn bản số 2230/TTg-KTTH ngày 6/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2015 đến ngày 30/6/2016./.

P.A
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan