Cập nhật ngày 01/09/2015 - 15:06:19

           

Doanh nghiệp Ấn Độ tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam

- Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), với vị trí đứng thứ 27/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tính đến tháng 8/2015, Ấn Độ có 111 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đạt 529,05 triệu USD.

Vit Namn Đ thiết lp quan h đi tác chiến lược năm 2007, k t đó đến nay quan h hp tác gia hai nước đã có s phát trin trên nhiu lĩnh vc, đc bit là lĩnh vc đu tư.

Nhng năm gn đây, có nhiu tp đoàn tiêu biu ca n Đ, như: Tata, Relience, Essar, ONGC, Inforsys, NIIT... đã đến Vit Nam tìm kiếm cơ hi hp tác đu tư. Các tp đoàn này có ý đnh m rng hot đng ti Vit Nam trong các lĩnh vc, như: sn xut thép, khai thác du khí, hóa du, vin thông, công ngh cao và dược phm.

Theo Cc Đu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 6/2015, các nhà đu tư n Đ đã đu tư vào 13/21 ngành kinh tế ca Vit Nam. Trong đó, nhiu nht là vào lĩnh vc công nghip chế biến, chế to vi 42 d án, tng vn đu tư đăng ký xp x 231,6 triu USD (chiếm 58% vn đu tư ca n Đ ti Vit Nam).

Đng th 2 là ngành khai khoáng với 3 d án; tng vn đu tư đăng ký đt 86 triu USD (chiếm 21,5% vn đu tư ca n Đ ti Vit Nam). Ngành bán buôn, bán l, sa cha đng th 3 với 19 d án và hơn 52 triu USD vn đăng ký (chiếm 21,5% vn đu tư ca n Đ ti Vit Nam).

Có th k đến mt s d án đu tư ln ca n Đ ti ViNam đang hot đng rt hiu qu, như:

+ D án Công ty TNHH Công nghip thc phm Vit Hưng ti TP. H Chí Minh, cp phép ngày 19/01/2015 vi tng vn đu tư đt 47,6 triu USD, mc tiêu là xut nhp khu thc phm gia v và rau qu.

+ D án Công ty TNHH Bohra Industries ti Ngh An, cp phép ngày 15/02/2015 vi tng vn đu tư 24 triu USD, mc tiêu d án là sn xut chế biến phân lân, supe pht phát...

Mi đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Ấn Độ (ONGC) vừa công bố kế hoạch tiếp tc đy mnh các hoạt động thăm dò dầu khí ở khu vực ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Theo báo Economic Times ca n Đ, vào tháng 5/2015, ONGC đã np h sơ lên các nhà chc trách Vit Nam xin phép tiếp tc kéo dài thi gian thăm dò du khí thêm mt năm ti block 128 và đã được phía Vit Nam chp thun. ONGC cũng nhn được s ng h ca Chính ph n Đ đi vi d án.

ONGC bt đu được cp quyn khai thác du khí ti khu vc này vào năm 2006. Ln gn nht Tp đoàn này khoan thăm dò đây là năm 2009, ONGC đã đầu tư 50,88 triệu USD vào block 128, và đang nắm 100% cổ phần.

Trước đó, năm 2014, Tp đoàn TATA (n Đ) và B Công Thương Vit Nam cũng đã hoàn tt các th tc đ trin khai d án BOT xây dng Nhà máy Nhit đin Long Phú II tr giá 1,8 t USD. D án nhit đin Long Phú II đã được Chính ph Vit Nam chp thun cho phép đu tư theo hình thc BOT. Nhà máy có tng công sut 1.200 MW, bao gm 2 t máy. D kiến, đến năm 2018 Nhà máy s đi vào vn hành.

Đó là nhng tín hiu cho thy mi quan tâm ngày càng tăng ca các doanh nghip n Đ đến th trường Vit Nam đy tim năng.

Mc dù vy, theo đánh giá ca các chuyên gia, kết qu đu tư trc tiếp nước ngoài ca n Đ vào Vit Nam cho đến nay còn khá khiêm tn. Có nhiu lĩnh vc mà n Đ có thế mnh, ViNam có nhu cu, nhưng chưa được các doanh nghip n Đ đu tư, như: công ngh cao, công nghip phn mm, công nghip đin, đin t, vt liu...

Đ thu hút nhiu doanh nghip n Đ đến đu tư hơn na, trong thi gian ti, Vit Nam cn có các bin pháp xúc tiến đu tư thích hp đ thu các nhà đu tư n Đ đu tư vào các lĩnh vc có li thế tại Việt Nam, như: công ngh thông tin, khai khoáng vi mc tiêu công ngh cao, thân thin vi môi trường, có hiu qu nhm góp phn thúc đy kinh tế phát trin./.

Tham kho t ngun:

Cc Đu tư nước ngoài (2015). Tình hình đu tư trc tiếp ca n Đ ti Vit Nam, truy cp t http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3661/Tinh-hinh-dau-tu-truc-tiep-cua-An-Do-tai-Viet-Nam

Cc Đu tư nước ngoài (2015). Quan h hp tác đu tư Vit Nam - n Đ, truy cp t http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3307/Quan-he-hop-tac-dau-tu-Viet-Nam-An-Do

Thu An (2015). Tp đoàn n Đ tr li thăm dò du khí trên Bin Đông, truy cp t http://vneconomy.vn/the-gioi/tap-doan-an-do-tro-lai-tham-do-dau-khi-tren-bien-dong-20150829112426302.htm

Trn Hu Hip (2014). Sóc Trăng s có d án 1,4 t đô la, truy cp t http://www.thesaigontimes.vn/122303/Soc-Trang-se-co-du-an-18-ti-do-la.html

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan