Cập nhật ngày 12/12/2015 - 15:24:24

           

Thống nhất hoạt động điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

- Nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ để thực hiện thành công định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, Thủ tướng đã ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020.

 Trước đó, ngày 25/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 941/QĐ-TTg thành lập tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Theo đó, Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm gồm: Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (Ban Chỉ đạo), Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm (Hội đồng vùng), Tổ điều phối của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng kinh tế trọng điểm (Tổ điều phối cấp bộ và Tổ điều phối cấp tỉnh).

Quy chế vừa ban hành quy định về tổ chức hoạt động và phối hợp của Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 941/QĐ-TTg được xác định trong chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo quy chế, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển theo các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 941/QĐ-TTg. Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo.

Hội đồng vùng thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển theo các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 941/QĐ-TTg.

Cụ thể, cơ quan này sẽ tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung phối hợp thường niên trong vùng, thông qua và quyết nghị tại Hội nghị liên tịch hàng năm. Việc triển khai tổ chức thực hiện các phối hợp thường niên thông qua các hoạt động của Tổ điều phối cấp tỉnh.

Hội đồng vùng tổ chức phối hợp giải quyết những khó khăn về phát triển kinh tế cho địa phương có nhu cầu hỗ trợ trong vùng. Những khó khăn này là khó khăn mang tính tháo gỡ các điểm nút quan trọng của địa phương để giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, xã hội địa phương.

Hội đồng vùng tiếp nhận những yêu cầu, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cũng như các cơ chế, chính sách từ vộ, ngành để triển khai thực hiện và theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, các cơ chế chính sách nói trên; đồng thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các Tổ điều phối cấp tỉnh trong vùng để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Nguyên tắc phối hợp là tuân thủ chủ trương, đường lối đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng kinh tế trọng điểm.

Thực hiện phối hợp theo nguyên tắc “thị trường vận hành và nhà nước thúc đẩy”, doanh nghiệp và từng địa phương có trách nhiệm đề xuất nhu cầu liên kết, nhà nước hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các liên kết thực hiện mục tiêu phát triển; thực hiện phối hợp bảo đảm nguyên tắc đồng thuận giữa các bộ, ngành; giữa các bộ, ngành với các địa phương và giữa các địa phương với nhau trong các vùng kinh tế trọng điểm.../.

PV
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan