Cập nhật ngày 11/05/2017 - 23:50:48

           

Quy định chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công

- Ngày 25/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Theo đó, các chương trình, dự án đầu tư công của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương phải được cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Lập, thẩm định, phê duyệt, quyết định đầu tư trên toàn quốc tại Hệ thống thông tin tại địa chỉ: https://dautucong.mpi.gov.vn.

Về hình thức báo cáo, khi áp dụng chế độ báo cáo trực tuyến thì việc đính kèm văn bản trên Hệ thống sẽ thay thế cho việc gửi văn bản giấy theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Các văn bản đính kèm là bản quét màu văn bản gốc, văn bản có đóng dấu hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng và các biểu mẫu báo cáo sẽ được tổng hợp và in trực tiếp trên Hệ thống. Hình thức báo cáo bằng văn bản chỉ áp dụng đối với các chương trình, dự án có tính chất mật.

Thông tư quy định chi tiết thời hạn phải cập nhật thông tin về việc lập, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nội dung và mẫu báo cáo về tình hình triển khai thực kế hoạch đầu tư công; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Về điều khoản chuyển tiếp, năm 2017 thực hiện chế độ báo cáo theo các quy định của Thông tư và gửi bằng văn bản, đồng thời báo cáo trực tuyến trên Hệ thống. Từ năm 2018, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch, chương trình, dự án thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống. Báo cáo về lập, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống, đồng thời gửi văn bản giấy để lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán theo quy định.

Đối với thông tin liên quan đến kế hoạch, chương trình, dự án được bố trí kế hoạch năm 2016, 2017 chưa được cập nhật trên Hệ thống, đến ngày 31/12/2017, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin trên Hệ thống theo quy định của Thông tư. Đối với các địa bàn chưa đủ phương tiện áp dụng báo cáo trực tuyến, thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm cập nhật các thông tin vào Hệ thống.

Các thông tin được cập nhật trên Hệ thống theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước thì không phải cập nhật lại.

Danh mục biểu mẫu trên Hệ thống Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ban hành kèm theo Thông tư gồm 50 biểu mẫu, trong đó: 24 mẫu biểu báo cáo của các Bộ, ngành Trung ương; 20 mẫu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 03 biểu mẫu báo cáo tình thực hiện chương trình đầu tư công của Bộ, ngành địa phương và 03 biểu mẫu của cơ quan chủ quản chương trình đầu tư công.

Theo quy định của Thông tư, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và cập nhật thông tin trên Hệ thống theo quy định, cấp có thẩm quyền không xem xét bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép khi báo cáo được nguyên nhân khách quan được cập nhật được thông tin trên Hệ thống.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017 và thay thế Thông tư số 05/2007/TT-BKHĐT ngày 09/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.

Các Biểu mẫu báo cáo về lập, thẩm định, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài quy định ở Thông tư này thay thế các phụ đính tại Phụ lục III Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT./.

A.Đ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan