Công ty có vốn điều lệ trên 140 tỉ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 55,51%, bán ưu đãi cho người lao động 5,34%, bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 1%, bán cho nhà đầu tư chiến lược 19,25% và bán đấu giá công khai 18,9%. Công ty có ba nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP Đầu tư Khai thác Cảng (13,00%), Công ty CP Hàng không Vietjet (4,00%) và Công ty CP Đầu tư Thương Mại Hoàn Lộc Việt (2,25%). Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI là cổ đông lớn sở hữu hơn 17% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua nhiều Tờ trình quan trọng liên quan đến Điều lệ tổ chức và hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao; chủ trương lưu ký và niêm yết cổ phiếu. Doanh thu năm 2015 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ước đạt 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng và tỷ suất chi trả cổ tức đạt 15%.

Các cổ đông dự đại hội đã tín nhiệm bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 5 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đình Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lưu Quang Lãm được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc ông Nguyễn Đình Hùng kiêm nhiệm chức Chủ Tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 3 thành viên. Theo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát, bà Trần Thị Thuỳ Trang - Trưởng Bộ phận Kế toán - Ban TCKT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát./.