Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã đưa ra yêu cầu trên tại phiên họp của Tổ Biên tập thuộc Tiểu Ban, diễn ra chiều 21/7, tại Vĩnh Phúc.
Cập nhật, 27/05/2014 15:59:56
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tại thời điểm 01/4/2014 là 53,58 triệu người, tăng 592,2 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao...
Cập nhật, 19/05/2014 23:35:38
Đây là một trong những điểm mới được nêu trong Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ. Thông tư cũng đưa ra một số quy...
Cập nhật, 26/04/2014 23:52:08
Đây là một trong những nội dung được nói đến trong Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/4/2014. Theo đó, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày về nước, lưu học sinh học bổng...
Cập nhật, 18/04/2014 23:53:18
Cụ thể, tại cuộc họp về thí điểm tự chủ hoạt động và tài chính ở một số trường đại học, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan...
Cập nhật, 12/04/2014 23:55:25
Đây là kết quả vừa được công bố từ Chương trình hỗ trợ giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (GPOBA). Chương trình được các nhà tài trợ, các cơ quan quốc tế và trong nước phối hợp thiết...
Cập nhật, 14/03/2014 23:57:39
Giải quyết bài toán công bằng, bình đẳng đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập không thể là công việc “một sớm, một chiều”.
Cập nhật, 03/03/2014 15:57:26
Để khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, Bộ Y tế đã trình Đề án và được Chính phủ phê duyệt Đề án Giảm tải bệnh viện với nhiều giải pháp tổng hợp, cùng với đó cần có...
Cập nhật, 25/02/2014 23:59:20
Để phù hợp với lộ trình đổi mới thi và giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập một Hội đồng tư vấn nghiên...
Cập nhật, 23/02/2014 00:00:06
Đó là một trong những nội dung chính được đề cập tại văn bản số 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt...
Cập nhật, 22/01/2014 00:01:28
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định mục tiêu “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tập trung vào việc đổi mới căn...