Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Chính phủ, thể hiện qua các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước. KTTT với nhiều hình thức đa dạng (tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX).
Cập nhật, 29/04/2020 14:34:20
Đây là mục tiêu được nêu ra tại Kế hoạch số 74/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể của Thành phố năm 2020.
Cập nhật, 28/04/2020 14:45:49
Sáng 28/04/2020, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020.
Cập nhật, 26/04/2020 16:23:09
Theo định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể năm 2020, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển mới 35 hợp tác xã (hợp tác xã) với tỷ trọng đóng góp vào GRDP Thành phố lên 0,5%; tỷ lệ cán bộ...
Cập nhật, 06/04/2020 16:05:01
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng vừa xây dựng và đang lấy ý kiền hoàn thiện Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp...
Cập nhật, 02/04/2020 15:01:56
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài; đã xuất hiện...
Cập nhật, 02/03/2020 09:51:40
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT, ngày 19/02/2020 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.
Cập nhật, 25/01/2020 10:46:21
Từ năm 2016, số lượng hợp tác xã thành lập mới trung bình hàng năm đạt khoảng 2.500 hợp tác xã, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2003, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 57% tổng số...
Cập nhật, 22/11/2019 15:17:42
Để đạt được mục tiêu 15.000 hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đã đề ra nhiều giải pháp, như: hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách, khuyến khích đa...
Cập nhật, 21/11/2019 14:24:18
Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tại cuộc họp về xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Nghị quyết...
Cập nhật, 14/10/2019 15:35:15
Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW, ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung...