Khoản vay này hỗ trợ các chính sách tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, thực hành tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh giảm phát thải từ các phương tiện giao thông và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam....
Cập nhật, 22/06/2020 11:52:31
Trong hơn 12 năm qua, Tetra Pak - Nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp (KCN) Việt Nam – Singapore II-A (tỉnh Bình Dương) đã tích cực phối hợp với nhiều đối tác, địa phương của Việt Nam triển...
Cập nhật, 07/06/2020 14:50:28
Khoản vay này hỗ trợ các chính sách tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, thực hành tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh giảm phát thải từ các phương tiện giao thông và phát...
Cập nhật, 24/02/2020 10:36:53
Đây là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tổng Bí...
Cập nhật, 24/01/2020 09:41:16
Với phương châm tận dụng triệt để những thành tựu nhảy vọt của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tại Việt Nam, tăng trưởng xanh (TTX) trong những năm qua được xem là cách tiếp cận chiến lược...
Cập nhật, 18/12/2019 21:02:13
Chương trình này giúp Việt Nam giải quyết bài toán năng lượng và thúc đẩy phát triển bao trùm bằng việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia.
Cập nhật, 18/12/2019 20:19:53
Đó là tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng giáo dục bậc cao của Việt Nam; hướng tới một nền kinh tế carbon thấp…
Cập nhật, 18/12/2019 09:52:12
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và làm thay đổi toàn diện trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, để thích nghi vả phát triển đòi hỏi doanh nghiệp...
Cập nhật, 15/12/2019 22:53:31
Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững nhất thiết phải đi theo con đường phát triển nông nghiệp xanh.
Cập nhật, 13/12/2019 23:45:06
Thực tế, khái niệm việc làm xanh chưa được nêu ở bất kỳ một văn bản chính thức có tính pháp lý nào ở Việt Nam.
Cập nhật, 11/12/2019 21:05:25
Tại văn bản góp ý cho xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, Nhóm công tác Các Đối tác Phát triển (DPG) đã chỉ rõ, Việt Nam cần tăng trưởng bao trùm, không để tình trạng...