Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, mà còn đặt ra câu hỏi về sự phát triển bền vững của các nền kinh tế. Trong xu thế đó, bất động sản công nghiệp đã tìm ra hướng đi mới hậu...
Cập nhật, 26/03/2020 16:15:19
Năm 2019, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đăng ký là 20,9 tỷ đồng. Đến nay, KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thu hút...
Cập nhật, 26/03/2020 15:55:25
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng bám sát các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, nhân...
Cập nhật, 20/03/2020 11:11:47
Năm 2019, Ban Quản lý KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.350 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trong các KCN trên địa bàn Tỉnh...
Cập nhật, 20/03/2020 09:32:01
Năm 2019, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 05 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 2.073 tỷ...
Cập nhật, 18/03/2020 13:57:19
Năm 2019, với sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông, hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn Tỉnh ngày...
Cập nhật, 16/03/2020 21:56:05
Năm 2019, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 08 dự án đầu tư ở trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 571 tỷ đồng và 51,756 triệu USD, đạt 262% kế hoạch năm....
Cập nhật, 13/03/2020 09:41:46
Năm 2019, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng thu hút thêm được 08 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 86,5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, KCN Tâm Thắng đã thu hút được 44 dự án...
Cập nhật, 24/02/2020 10:50:17
Năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức đồng lòng hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Qua đó đóng góp quan trọng trong...
Cập nhật, 24/02/2020 10:36:31
Năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban...
Cập nhật, 06/01/2020 10:37:31
Năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực của ngành và địa...