Năm 2020 vượt qua mọi khó khăn thách thức do tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã kiên trì vượt khó, triển khai hiệu quả các các phong trào thi đua yêu...
Cập nhật, 22/04/2020 11:32:10
Năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 75 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 14.539 tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa...
Cập nhật, 14/04/2020 12:22:01
Năm 2019, các phong trào thi đua, khen thưởng do Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh phát động đã góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển hoạt động đầu tư,...
Cập nhật, 14/04/2020 12:18:53
Năm 2019, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 22 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.550 tỷ đồng và 288,983 triệu USD. Tính đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh...
Cập nhật, 09/04/2020 00:11:03
Các phong trào thi đua do Ban Quản lý phát động đã tạo động lực để tập thể và cá nhân trong đơn vị hăng hái thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời đề xuất ý...
Cập nhật, 08/04/2020 23:59:51
Lũy kế đến ngày 31/10/2019, tại các KCN, KKT của Tây Ninh có 345 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.465,22 triệu USD và 15.935,23 tỷ đồng.
Cập nhật, 31/03/2020 13:27:19
Năm 2019, các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cũng như các doanh nghiệp KCN, tạo động...
Cập nhật, 26/03/2020 16:15:19
Năm 2019, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đăng ký là 20,9 tỷ đồng. Đến nay, KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thu hút...
Cập nhật, 26/03/2020 15:55:25
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng bám sát các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, nhân...
Cập nhật, 20/03/2020 11:11:47
Năm 2019, Ban Quản lý KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.350 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trong các KCN trên địa bàn Tỉnh...
Cập nhật, 20/03/2020 09:32:01
Năm 2019, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 05 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 2.073 tỷ...