Năm 2019, các KCN, KKT thành phố Hải Phòng thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 1.438 triệu USD và 15.424,129 tỷ đồng.
Cập nhật, 14/05/2020 10:19:07
Năm 2019, các KCN, KKT thành phố Hải Phòng thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 1.438 triệu USD và 15.424,129 tỷ đồng.
Cập nhật, 13/05/2020 11:11:21
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng đã cấp mới 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 587,4 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2019, các KCN trên địa bàn đã thu hút được 71 dự án...
Cập nhật, 07/05/2020 08:37:03
Năm 2019, các KCN tỉnh Hà Nam thu hút được 67 dự án đầu tư và điều chỉnh 119 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng.
Cập nhật, 27/04/2020 13:08:07
Năm 2019, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho toàn thể các thành viên trong đơn vị thi đua phấn đấu...
Cập nhật, 24/04/2020 15:11:55
Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước do Ban Quản lý phát động và triển khai thực hiện đã phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác, tạo động lực thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và...
Cập nhật, 22/04/2020 11:32:10
Năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 75 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 14.539 tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa...
Cập nhật, 14/04/2020 12:22:01
Năm 2019, các phong trào thi đua, khen thưởng do Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh phát động đã góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển hoạt động đầu tư,...
Cập nhật, 14/04/2020 12:18:53
Năm 2019, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 22 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.550 tỷ đồng và 288,983 triệu USD. Tính đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh...
Cập nhật, 09/04/2020 00:11:03
Các phong trào thi đua do Ban Quản lý phát động đã tạo động lực để tập thể và cá nhân trong đơn vị hăng hái thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời đề xuất ý...
Cập nhật, 08/04/2020 23:59:51
Lũy kế đến ngày 31/10/2019, tại các KCN, KKT của Tây Ninh có 345 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.465,22 triệu USD và 15.935,23 tỷ đồng.