Một hệ thống AI có thể tham gia các cuộc thi tranh luận với con người. Thành quả của Viện Nghiên cứu IBM Research cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến xa đến mức nào.
Cập nhật, 08/11/2020 17:35:22
Sự hiện diện của FDI có ảnh hưởng lan tỏa đối với TFP của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Cập nhật, 08/11/2020 17:06:09
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt...
Cập nhật, 06/11/2020 10:39:50
Tìm hiểu hành vi lựa chọn nơi mua sắm sẽ giúp cho các nhà quản trị kinh doanh thiết lập được kênh phân phối tối ưu.
Cập nhật, 06/11/2020 09:35:27
Đánh giá năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam là việc xem xét khả năng của việc: thu hút vốn FDI; vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia thị trường...
Cập nhật, 03/11/2020 13:46:46
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt...
Cập nhật, 29/10/2020 10:27:41
Sử dụng mô hình trọng lực dựa trên các xác suất hậu nghiệm để đánh giá tác động của FTA đến thương mại là một phương pháp mới, có ý thực tiễn với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Cập nhật, 04/09/2020 15:30:00
Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế để chủ động thích ứng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng là đòi hỏi của thực tiễn phát triển nền kinh tế Việt Nam.
Cập nhật, 13/08/2020 16:29:55
Toàn cầu hóa mơ hồ phức tạp, suy thoái kinh tế kéo dài, biến động tài chính trở nên bình thường, thế giới đang chuyển từ thời kỳ có trật tự sang hỗn loạn, nhưng từ hỗn loạn sang trật...
Cập nhật, 11/08/2020 16:25:07
Sự tấn công bất ngờ của virus SARS-CoV-2 ngay từ đầu năm 2020 và tác động cộng hưởng của những thảm họa gián tiếp đã gây tổn thất nặng nề cho toàn thế giới. Điều này đặt nền kinh tế...
Cập nhật, 05/08/2020 12:26:21
Các nước đang phát triển nhận thức rằng khoảng cách về phát triển chính là ro khoảng cách về tri thức, rút ngắn được khoảng cách này sẽ rút ngắn được khoảng cách về phát triển.